การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

18 พฤษภาคม 2021

ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Could Meetings

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีข้อเสนอพิจารณา ประกาศ กฎ ระเบียบ อาทิ

 1. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าด้วยการรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….
 2. (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2569
 3. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมของจังหวัดในการจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ พ.ศ. ….
 4. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 5. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 6. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาอื่น

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะนำเสนอรายละเอียดในลำดับต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ (โดยตำแหน่ง)
 1. ปลัดกระทรวงการคลัง
 2. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 4. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 7. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ด้านการพัฒนาการศึกษา
 2. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
 3. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 4. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ด้านการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
 5. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ด้านกฎหมาย
 7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ด้านการบริหาร/การประเมินผล
 8. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน
กรรมการและเลขานุการ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยเลขานุการ
 1. นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ระหว่างสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาอื่น พ.ศ. ….สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ ผอ. และครู ร่วมจัดทำรูปแบบ (Model) นวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
บทความล่าสุด