การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ระหว่างสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาอื่น พ.ศ. ....

14 พฤษภาคม 2021

สบน. ขอเชิญผู้ครูและบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมการพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาอื่น  พ.ศ. …. ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น.

สำหรับ ผอ.รร. คณะครู ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ร่วมประชุมผ่าน Facebook Live สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) https://fb.me/e/SFkFCnwz

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่มีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญด้านการเทียบโอนและเทียบวุฒิการศึกษาหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียน เข้าร่วมวิพากษ์หลักเกณฑ์ฯ
ลงทะเบียนhttps://forms.gle/pupsLEqJeuWn8Net9 (เข้าซูม)
และเข้าร่วมวิพากษ์ผ่าน Zoom – http://bit.ly/Live17-5-64

หรือ เข้าโดยใช้รหัสการประชุมนี้

Meeting ID: 954 3169 4851
Password: 269389

วิทยากร
  1. รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ
  2. นายศีลวัต ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเพลินพัฒนา
  3. นางชัญญานุช คมกฤส หัวหน้าส่วนงานมาตรฐานการศึกษาและเทียบโอน โรงเรียนเพลินพัฒนา

 

รับชมย้อนหลัง

กำหนดการประชุม

 

ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สบน. ขอเชิญเข้าร่วมฟัง “การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
บทความล่าสุด