สบน. ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

1 พฤษภาคม 2021

เรียนเชิญ คณะกรรมการขับเคลื่อน ศธจ. ผอ.สพท. ผอ.รร.นำร่อง ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) เลขาธิการ กพฐ. (นายอัมพร พินะสา) รองเลขาธิการ กพฐ. (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) ร่วมกับประธานอนุกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting

สำหรับ ผอ.รร. คณะครู ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ร่วมประชุมผ่าน Facebook Live สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) https://fb.me/e/2bEALUWG3

  1. เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด https://bit.ly/3nyP24W
  2. เรียนเชิญ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (และขอความอนุเคราะห์แจ้ง ศธจ. ขอให้เรียนเชิญกรรมการขับเคลื่อน หน่วยงานต้นสังกัด ผอ.รร. ครู สังกัด สช.,อปท. และผู้เกี่ยวข้อง) https://bit.ly/2SiRfGb
  3. เรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (และขอให้แจ้ง ผอ.รร. คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง) https://bit.ly/3e7FGda

ลงทะเบียนเข้าร่วม สแกน QR-code หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://forms.gle/fX25XQ5Mq7hCyyEJ6

รับชมย้อนหลัง

Facebook Comments
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ระหว่างสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาอื่น พ.ศ. ….
บทความล่าสุด