สบน. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้และรับฟังการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 กันยายน 2021

สบน. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้และรับฟังการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และในการประชุมจะนำเสนอ Education Sandbox: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ Education Sandbox: ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งนำเสนอเป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย ประธานอนุกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และนำเสนอ Education Sandbox รูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงระดับห้องเรียน โรงเรียน และพื้นที่ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมเรียนรู้และรับฟังในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ผ่าน Facebook Live สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

กำหนดการ

 


 


ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
? ‘ล็อกดาวน์’ ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP.3 “บทเรียนครูสามเส้า” กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล“เป้าหมายการพัฒนา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย สรุปเนื้อหาที่ประธานอนุกรรมการด้านนโยบายฯ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นำเสนอในการประชุม เมื่อ 2 ก.ย. 64
บทความล่าสุด