“เป้าหมายการพัฒนา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย สรุปเนื้อหาที่ประธานอนุกรรมการด้านนโยบายฯ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นำเสนอในการประชุม เมื่อ 2 ก.ย. 64

3 กันยายน 2021

สรุปประเด็นจากการนำเสนอของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานอนุกรรมการด้านนโยบายยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในคราวการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่ง สบน. ได้สรุปเนื้อหาซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เป้าหมายการขยายผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เป้าหมายของพื้นที่ในเชิงคุณภาพ

 1. ผู้เรียน ผ่านสมรรถนะขั้นต่ำ
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 3. ความอิสระของโรงเรียนในการบริหารจัดการ
 4. ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่

เป้าหมายของพื้นที่ในเชิงปริมาณ

 1. จำนวนสถานศึกษานำร่องในแต่ละพื้นที่
 2. จำนวนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 3. การนำนวัตกรรมที่ดีไปใช้ทั่วประเทศ

การขยายผลเชิงคุณภาพ นั้น ไม่ได้แปลว่าให้พื้นที่และโรงเรียนทำกันเองอยู่ฝ่ายเดียว แต่หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะกรรมการนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และทุกฝ่าย ต้องร่วมด้วยช่วยกัน    จากเสียงสะท้อนในพื้นที่ ซึ่งหมายความว่า การขยายผล จะต้องได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องและจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมไปแล้ว และได้จัดกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจ และตั้งเป้าหมายร่วมกัน ประสานพลังกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น การขยายผลฯ นั้นจึงจะประสบความสำเร็จ

การขยายผลในเชิงปริมาณ จะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนกลางในเรื่องของงบประมาณ  ซึ่งขณะนี้ทางคณะอนุกรรมด้านบริหารงบประมาณในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงบประมาณในการจัดทำสูตรจัดสรรงบประมาณออกมาใหม่ ในรูปแบบของเงินอุดหนุนรายหัวให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนมีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และการสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากร และเรื่องของการลดภาระงานที่ไม่จำเป็น

การขยายผลที่ดี ต้องมีทั้งคุณภาพและปริมาณ    ต้องมีการพัฒนาให้ดีและเพิ่มจํานวนมากขึ้น

Do better      

 • จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้มากขึ้น
 • มีวิธีกระตุ้นความสนใจผู้เรียนมากขึ้น
 • ประเมินสมรรถนะนักเรียนได้แม่นยําขึ้น

Do more

 • จํานวนครู ผู้บริหารที่มีทักษะจํานวนมากขึ้น เช่น การจัดกระบวรการ PLC
 • จํานวนโรงเรียนที่มีอิสระเพิ่มมากขึ้น
 • จํานวนพื้นที่นวัตกรรมมากขึ้น อาจเพิ่มขึ้นเพียง 1 หรือ 2 พื้นที่ ตลอด 7 ปีนั้น ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะสิ่งที่สำคัญกว่า คือ “การนำบทเรียน เช่น เราได้อะไร ทำอย่างไร สอนอย่างไร บริหารโรงเรียนอย่างไร บริหารเขตพื้นที่อย่างไร จึงจะสำเร็จ” ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่ง สามารถที่จะนำไปพัฒนาทักษะในระดับประเทศได้

“ผลลัพธ์สุดท้าย นักเรียนได้รับประโยชน์”

ขยายผลให้ดีได้…ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ

โรงเรียน

 • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
 • การประเมินผู้เรียนแบบใหม่ ๆ
 • แบ่งปันความรู้ระหว่างครู

กรรมการขับเคลื่อน

 • สนับสนุนโรงเรียนด้วยอํานาจที่ได้มา เช่น การระดมทรัพยากร หรือการปรับหลักเกณฑ์
 • นําเสนอความต้องการสู่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • เชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนนำร่อง

กรรมการนโยบาย

 • การเร่งปลดล็อคกฎระเบียบ เช่น งบจัดสรร
 • ประสานงานเพื่อทะลวงปัญหา เช่น เกณฑ์ คัดเลือกครู หรือการตรวจสื่อการเรียนการสอน

หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก

 • ถอดบทเรียนจากพื้นที่
 • สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ เช่น เรื่องของการศึกษาวิจัย
ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย

 • เป้าหมายใหญ่….ไปทีละก้าว “ยิ่งทํา ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งมั่นใจ” โดยการเริ่มเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย
 • ใช้ข้อจํากัด….สร้างหนทางใหม่ ไม่ยึดติดรูปแบบ หาทางใหม่สู่ผลลัพธ์
 • ทดลองทํา…เพื่อนําทาง ซึ่งวิกฤติมักแฝงไปด้วยโอกาสเสมอ สิ่งสำคัญก็คือ สปิริตของพวกเรา โดยการทดลองทำและใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเพื่อนำทาง โดยหัวใจสำคัญก็คือ การเรียนรู้ การถอดการเรียนรู้ในห้องเรียน การถอดบทเรียนในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และนำประสบการณ์ไปขยายผลให้ประสบผลสำเร็จ

เอกสารการประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมายในพื้นที่  ดาวโหลด   ผู้เขียน: ปราชญาพร แช่ใจ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร แช่ใจ

Facebook Comments
สบน. ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้และรับฟังการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทความล่าสุด