พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

1 มีนาคม 2567
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องฯ

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองได้มีการจัดให้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 โดยมีสถานศึกษานำร่องฯ รุ่นที่ 1 – 3 เข้าร่วมดำเนินการทดสอบดังกล่าว

พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 20 (6) กำหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จ.ระยอง ดำเนินการ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

การนำเสนอกรอบการทดสอบผู้เรียน
พื่อขอความเห็นชอบแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการประชุม กขน. จ.ระยอง ครั้งที่ 1/2567

สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการทดสอบตามเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

ซึ่งหากสถานศึกษาดำเนินการทดสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดจะสรุปผลการทดสอบและส่งผลการทดสอบไปยัง ศธจ.ระยอง เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 


ที่มาของข่าว: สุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.ระยอง
ที่มาของภาพ: ทัศนีย์ เที่ยงตรง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
ผู้เขียน: ปราชญาพร แช่ใจ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สพฐ. ลงพื้นที่รับฟังเสียงผู้เกี่ยวข้องก่อนนำร่องโมเดลบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1TSQP เสริมสร้างโรงเรียน สู่การพัฒนาตนเอง
บทความล่าสุด