สพฐ. ลงพื้นที่รับฟังเสียงผู้เกี่ยวข้องก่อนนำร่องโมเดลบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

2 กุมภาพันธ์ 2567
สพฐ. ลงพื้นที่รับฟังเสียงผู้เกี่ยวข้องก่อนนำร่องโมเดลบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

วันที่ 26 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) และนางสาววงเดือน สุวรรณศิริ รอง ผอ.สบน. ลงพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” และ โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยมีนายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายวรวิทย์ บุญหนัก เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยนายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมคณะด้วย การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อาทิ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน สภาพปัญหาของโรงเรียน การกำหนดคุณลักษณะผู้นำที่ต้องการ การกำกับติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเสนอแนวทางที่เหมาะสมในคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะมีการดำเนินการวิจัยพัฒนา ประเมินผลและถอดบทเรียนสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้อำนวยการทั่วประเทศต่อไป

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     


กราฟิกดีไซน์เนอร์ : อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2566พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด