สบน. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไร ให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก” เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

20 กันยายน 2021

คณะอนุกรรมการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมการพัฒนาและจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดเวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ผ่าน Facebook live : CBE Thailand และเครือข่าย วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่าน Facebook Live สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

 

กำหนดการ


 


ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
Update! รายชื่อสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการวิจัย กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ“ปลูกได้ ขายเป็น เน้นพอเพียง” เรียนรู้โลกต้นอ่อนของทานตะวันของโรงเรียนวัดสุขไพรวัน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดระยอง
บทความล่าสุด