Update! รายชื่อสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการวิจัย กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

17 กันยายน 2021

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. สํานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี เป็นประธานในที่ประชุม หนึ่งในวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบซึ่งกําลังอยู่ใน ความสนใจในแวดวงการศึกษา คือการดําเนินงานด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ตามที่ สํานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการสํารวจโรงเรียนนําร่องในพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมทดลองใช้กรอบหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สู่กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ พบว่า สถานศึกษานําร่องที่ประสงค์ยืนยันเข้า ร่วมโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งสิ้นจํานวน 265 โรงเรียน สามารถจําแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

จําแนกตามต้นสังกัด ประกอบด้วย
 1. สพฐ. จํานวน 218 โรงเรียน จากทั้งหมด 241 โรงเรียน
 2. สช. จํานวน 17 โรงเรียน จากทั้งหมด 22 โรงเรียน
 3. อปท. จํานวน 22 โรงเรียน จากทั้งหมด 23โรงเรียน
จําแนกตามรายจังหวัด ประกอบด้วย

 1. เชียงใหม่ จํานวน 65 โรงเรียน จากทั้งหมด 71 โรงเรียน
 2. กาญจนบุรี ครบทั้ง 19 โรงเรียน
 3. ศรีสะเกษ จำนวน  77 โรงเรียน  จากทั้งหมด  80 โรงเรียน
 4. ระยอง จํานวน 31 โรงเรียน จากทั้งหมด 40 โรงเรียน
 5. สตูล ครบทั้ง 15 โรงเรียน
 6. ปัตตานี ครบทั้ง 17 โรงเรียน
 7. ยะลา ครบทั้ง 27 โรงเรียน
 8. นราธิวาส จํานวน 6 โรงเรียน จากทั้งหมด 17 โรงเรียน
จําแนกตามประเภทของโรงเรียน  ประกอบด้วย
 1. อนุบาล ไม่มีสถานศึกษาใดยืนยันเข้าร่วม
 2. ประถมศึกษา จํานวน 122 โรงเรียน จากทั้งหมด 141 โรงเรียน
 3. ขยายโอกาส จํานวน 79 โรงเรียน จากทั้งหมด 83 โรงเรียน
 4. มัธยมศึกษา จํานวน 33 โรงเรียน จากทั้งหมด 36 โรงเรียน 
 5. ประถมถึงมัธยม ครบทั้ง 23 โรงเรียน

** รวมทั้งสิ้น 257 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.86

สำหรับสถานศึกษานำร่องทั้ง 8 แห่ง ที่แจ้งความประสงค์เพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายหลังจากที่ได้ปิดรับสมัครไปเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพร้าวบูรพา โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง โรงเรียนวิรุณเทพ โรงเรียนบ้านหนองขวาง โรงเรียนบ้านยางครก โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด และโรงเรียนบ้านเปียงหลวง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

จำแนกการเข้าร่วมตามระดับชั้น (จากทั้งหมด 265 โรงเรียน) ประกอบด้วย
 • ประถมศึกษา จำนวน 166 โรงเรียน
 • มัธยมศึกษา จำนวน  41 โรงเรียน
 • ประถมและมัธยม จำนวน 58 โรงเรียน

สรุป รายชื่อโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ พบว่า พร้อมเข้าร่วมในระดับประถม จำนวน 224 โรงเรียน และ พร้อมเข้าร่วมในระดับมัธยม จำนวน 99 โรงเรียน

ที่ประชุมรับทราบผลการสํารวจดังกล่าว และได้มีการอภิปรายถึงประเด็นของสถานศึกษานําร่องใน ระดับอนุบาลที่ไม่ยืนยันการเข้าร่วม เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัคร ซึ่งที่ประชุมมีความเห็น พ้องกันว่า ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษามีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน จึงควรเปิดโอกาสให้เข้าร่วม ลดหย่อนข้อจํากัดในเรื่องของเกณฑ์ลง หากสถานศึกษาเหล่านั้นมีความพร้อมในการเข้าร่วม ถึงแม้หลักสูตร ฐานสมรรถนะอาจไม่ครอบคลุมถึงระดับอนุบาล แต่ก็สามารถที่จะร่วมทดลองใช้ เพื่อร่วมเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนแนวคิด อีกทั้งยังได้กรณีศึกษาจากการทดลองใช้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของหลักสูตรใน ระดับปฐมวัย สําหรับการดําเนินงานต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางที่คณะกรรมการอํานวยการในคณะกรรมการ จัดทําและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช….(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) เป็นผู้กําหนด

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษานําร่องที่ประสงค์ยืนยันเข้าร่วม โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ของสถานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 265 แห่ง ได้ตามไฟล์แนบนี้ >> คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร <<   ผู้เขียน: กนกพร บุญแซม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
SK Sandbox นวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำร่วม แก้ปัญหา ของโรงเรียนสุไหงโก-ลก พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาสสบน. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “ปรับหลักสูตรการศึกษาอย่างไร ให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก” เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
บทความล่าสุด