ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

20 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแผร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566 (เล่ม 140 พิเศษ 32 ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน้า 28) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Download

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 (13) และมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยความเห็นชอบของสานักงบประมาณ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาส – สู่เส้นทางการสร้างสมรรถนะ SHOW&SHARE จากชุมชน…สู่โรงเรียนการประชุมสานพลังคณะกรรมการขับเคลื่อนในฐานะผู้พลิกเกม GAME CHANGER และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด