ด่วน! สพฐ. ขอความร่วมมือโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกสังกัด ให้ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการ แนวปฏิบัติ เพื่อปลดล็อกด้านสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ วิชาการ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

20 สิงหาคม 2020

จากมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดว่า

“สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้ (1) จัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรา 25 (2) ร่วมกันจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ร่วมกันในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน”

และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ศึกษาความหมายของสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้างต้น พร้อมจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ การจัดหา และการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษานำร่อง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหารของ สพฐ. นักวิชาการ ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำร่องเพื่อนำมากำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในครั้งนี้ 

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ข้อมูลโดยเติมข้อความและเลือกข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดทำ จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน ความหมายของสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำ จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อเอื้อให้สถานศึกษานำร่องมีความอิสระและความคล่องตัวในการดำเนินการด้านสื่อการเรียนการสอน ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือดังแนบ >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<

สามารถคลิกที่ Link เพื่อตอบแบบสอบถาม ได้ที่นี่!

>>> คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม <<<

หรือแสกน QR Code ได้ที่นี่!


กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
คณะศึกษาศาสตร์ มช. มุ่งผลักดันโรงเรียนเอกชนนำร่องสู่พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด