คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านพันตน ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่

22 มกราคม 2021

เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทีมคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย หัวหน้าทีมลงพื้นที่ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก และคณะ ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของโรงเรียนบ้านพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ

ผอ. ดร.กุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันตน บอกเล่าว่า โรงเรียนบ้านพันตนเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นจะใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะของผู้เรียนเฉพาะของโรงเรียนบ้านพันตน

ผอ. ดร.กุญช์ภัสส์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โรงเรียนบ้านพันตนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาอิงสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีการบูรณาการกระบวนการ Active Learning ผ่านปรากฎการณ์อัตลักษณ์ของบ้านพันตน และแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่ ข้าวโพดศึกษาที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของฉัน และ 365 วันกับการเรียนรู้

วิชาข้าวโพดศึกษา เป็นการนำเอา ‘ข้าวโพด’ พืชเศรษฐกิจของชุมชนมาบูรณาการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชานี้จัดอยู่ในโครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จัดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งแต่ละระดับชั้นจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ต่างกันไป

โดยสอนตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของข้าวโพดจนกระทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์จากส่วนต่าง ๆ ของข้าวโพด เช่น เมล็ดข้าวโพดนำมาทำน้ำนมข้าวโพด เปลือกนำมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ ซังข้าวโพดนำมาทำถ่าน ฝอยข้าวโพดนำมาทำหอมละมุมดับกลิ่น และลำต้นนำมาทำกระดาษ อีกทั้ง ยังมีแหล่งความรู้ในชุมชนที่สามารถให้เด็กไปเรียนรู้ในสถานที่จริงได้อีกด้วย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันตน กล่าวอีกว่า วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นวิชาที่สนับสนุนให้ครูผู้สอนนำเรื่องราว สถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียนมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น ถั่วเน่าแคบ แคบหมู สาหร่ายเกลียวทอง และศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุบ้านหนองเย็น

สุดท้ายวิชา 365 วันกับการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยการนำวันสำคัญที่น่าสนใจของโลกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งวิชานี้เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านพันตนมีกระบวนการนิเทศติดตามทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ


ผู้เขียน: ปนัดดา ไชยศักดิ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ปนัดดา ไชยศักดิ์, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ทศพร ขอนเพ็ชร

Facebook Comments
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตนกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่“การจัดการนวัตกรรม” คืออะไร จำเป็นหรือไม่ ทำไมต้องทำ แล้วจะทำอย่างไร สบน. เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกคนหาคำตอบได้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กูรูด้านการจัดการนวัตกรรมของประเทศ
บทความล่าสุด