ประชุมสร้างคู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

24 พฤศจิกายน 2023
จัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 

     หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และที่ประชุมเห็นชอบให้ สสวท. สวก. สทศ. และ สบน. ร่วมกันจัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี สบน. เป็นเจ้าของเรื่องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

     สบน. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผู้แทนสถานศึกษานำร่อง ศึกษานิเทศก์ ภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานส่วนกลาง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้แบ่งคณะทำงานเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นั้น เป็นผู้แทนนักวิชาการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเรื่องการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และชุดที่ 2 คณะทำงานเป็นผู้แทนครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการใช้หลักสูตรในห้องเรียน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องหลังจากการประชุมดังกล่าวในระดับพื้นที่

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 


 

Facebook Comments
สพฐ. แจ้ง ผอ.สพท. เป็นเจ้าภาพร่วม กขน. ขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและจัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2566
บทความล่าสุด