โรงเรียนบ้านตือระ พื้นที่นวัตกรรมปัตตานี มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีพ

24 เมษายน 2020

โรงเรียนบ้านตือระ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 128 คน มีครูจำนวน 11 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง บริบทของโรงเรียน ด้วยโรงเรียนอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยชาวมุสลิม จึงมีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว นายปรีชา มะเกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือระ จึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีพ โดยเป็นไปด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เช่น มีการเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐควบคู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านตือระ ส่งเสริมและเปิดให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักสูตรของสำนักงานการศึกษาเอกชน และใช้โรงเรียนบ้านตือระเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และดำเนินการปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งจะมีการละหมาดในช่วงเที่ยงและเย็นก่อนนักเรียนกลับบ้าน

หนึ่งในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก คือ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะมีการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยคุณครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มตามความสมัครใจเพื่อทำกิจกรรมอาชีพและทดลองการค้าขายจริงในกิจกรรมตลาดนัดที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งนักเรียนที่รวบกลุ่มกันจะเป็นผู้วางแผนบริหารจัดการกิจการตนเอง เริ่มตั้งแต่ 1) จะขาย/ทำอะไร 2) กลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า) คือใคร 3) อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ นำมาจากไหน 4) มีวิธีทำอย่างไร 5) การเงิน (ต้นทุน-กำไร) และ 6) ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้คุณครูจะทำหน้าที่เพียงเป็นผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มการฉลุอักษรและลายด้วยแผ่นพลาสวูดเพื่อใช้และจำหน่าย เมื่อนักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมอาชีพนี้ นักเรียนจะเริ่มวางแผนตั้งแต่ เลือกทำการฉลุอักษรและลายด้วย       แผ่นพลาสวูด ซึ่งนักเรียนอาจเห็นจากชาวบ้านในชุมชนทำอยู่ แต่ในกรณีนี้นักเรียนจะไม่มีประสบการณ์เลย และจำเป็นต้องใช้เครื่องเจาะที่อาจเป็นอันตราย จึงไปปรึกษาคุณครูเพื่อให้คุณครูช่วยประสานวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ และช่วยในเรื่องเครื่องมือ ส่วนตัวนักเรียนเองนั้นจะร่วมกันวางแผนหาลวดลายที่จะทำและกลุ่มลูกค้าเพื่อจำหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม กลุ่มขนมพื้นบ้าน กลุ่มน้ำปั่นสุขภาพโดยนำผลผลิตที่ได้จากแปลงผักและสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน กลุ่มขนมไข่นกกระทา และกลุ่มขนมปังปิ้ง ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดโรงเรียนเพื่อสอนการแลกเปลี่ยนค้าขายให้นักเรียนมีประสบการณ์ต่อยอดไปสู่อาชีพได้อีกทางหนึ่ง

จากการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ผลคือทำให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งบ่งชี้ชัดถึงความซื่อสัตย์ การมีวินัยในตนเอง ตลอดจนความรักความสามัคคีในหมู่คณะเกิดขึ้น

ผลตอบรับ ความคิดเห็น ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ได้รับการตอบรับที่ดี และเป็นที่พึงพอใจในทุกส่วน

ด้านนักเรียน มีความสุข และสนุก ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ด้านผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชน มีความสนใจและยินดีที่ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองเป็นวิทยากร หรือให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการฝึกงานอาชีพให้กับผู้ว่างงานในชุมชน เป็นต้น
ด้านคุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันยุคสมัยและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จนทำให้ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งผลให้จำนวนนักเรียนของโรงเรียนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

สิ่งที่โรงเรียนจะต้องทำต่อไปในอนาคต คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยนักเรียนทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ และให้มีการจัดการภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและเป็นธรรมชาติที่นักเรียนสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้ทุกที่ทุกมุมภายในโรงเรียน


ผู้เขียน: จิราพร บุญมีพิพิธ, ปรีชา มะเกะ
ผู้ให้สัมภาษณ์: ปรีชา มะเกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือระ จังหวัดปัตตานี
ผู้สัมภาษณ์: จิราพร บุญมีพิพิธ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: โรงเรียนบ้านตือระ

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน มุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เดียวกัน “เพื่อเด็กสตูล”โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา พื้นที่นวัตกรรมระยอง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นพัฒนารอบด้าน สานต่อ School Concept “Innovation For Life”
บทความล่าสุด