โอกาสทองของการพัฒนาทักษะ การใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์

24 มิถุนายน 2020

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเขียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ ของระดับการศึกษาชั้น ม.4 – ม.6 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาแรกของปี 2563 (1 กรกฎาคม 2563) รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

สถานที่จัดฝึกอบรมการใช้งาน DEEP

1. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ประสานงานสถานที่ คุณวัณนิดา โทร. 081-882-6411, 053-942-881-4

 • จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 120 คน
 • วิทยากร คุณอดิศักดิ์ มหาวรรณ โทร. 089-637-2275
 • ติดตามการไลฟ์สด โดย Google :
  งานช่วงครึ่งเช้าทาง https://www.youtube.com/watch?v=xUeqaWzdOW0  
  งานช่วงครึ่งบ่ายทาง https://www.youtube.com/watch?v=MRgo2rjhVUI
 • ผู้ประสานงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คุณเอกลักษณ์ กังวาลไกรกาล โทร. 083-245-1222

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมสุขวิชรังสิตพล ชั้น 3 ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร

ผู้ประสานงานสถานที่ คุณอารยา (โบ) โทร. 063-757-2228, 045-810-430-5

 • จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 120 คน
 • วิทยากร คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล โทร. 082-555-7520
 • วิทยากรรับเชิญ คุณนรินทร์  อนงค์ชัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. 33
 • ติดตามการไลฟ์สด โดย Google :
  งานช่วงครึ่งเช้าทาง https://www.youtube.com/watch?v=xUeqaWzdOW0  
  งานช่วงครึ่งบ่ายทาง https://www.youtube.com/watch?v=MRgo2rjhVUI
 • ผู้ประสานงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คุณวุฒิพร นวาระสุทธิกุล โทร. 089-895-3392

3. ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี
ณ ห้องประชุมอุดมทรัพย์ ตึก 3 ชั้น 1 โรงแรมกนกกาญจน์

ผู้ประสานงานสถานที่ คุณอภิศรา (ณี) โทร. 099-241-9142, 034-513-260

 • จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 120 คน
 • วิทยากร คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ โทร. 099-320-0909
 • ติดตามการไลฟ์สด โดย Microsoft :
  งานช่วงครึ่งเช้าทาง https://aka.ms/MSDEEP.K1
  งานช่วงครึ่งบ่ายทาง https://aka.ms/MSDEEP.K2
 • ผู้ประสานงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คุณนงลักษณ์ ถ้อยทัด โทร. 086-031-2194

4. ภาคตะวันออก จ.ระยอง
ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

ผู้ประสานงานสถานที่ คุณกอบกาญจน์ (ทราย) โทร. 088-617-1446, 038-618-701-15

 • จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน
 • วิทยากร ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ โทร. 081-811-5048
 • ติดตามการไลฟ์สด โดย Microsoft :
  งานช่วงครึ่งเช้าทาง https://aka.ms/MSDEEP.R1
  งานช่วงครึ่งบ่ายทาง https://aka.ms/MSDEEP.R2
 • ผู้ประสานงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คุณกนกวรรณ นวมขุนทด โทร. 080-641-1017

5. ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ผู้เข้าร่วมงานจาก จ.สตูล จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส)
ณ ห้องประชุมเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า

ผู้ประสานงานสถานที่ คุณณิชารีย์ (ปู) โทร. 081-599-7051, 074-261-111

 • จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน
 • วิทยากร คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง โทร. 080-806-8727
 • วิทยากรรับเชิญ คุณอัญชลี  สุทธิสว่าง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
 • ติดตามการไลฟ์สด โดย Google :
  งานช่วงครึ่งเช้าทาง https://www.youtube.com/watch?v=xUeqaWzdOW0  
  งานช่วงครึ่งบ่ายทาง https://www.youtube.com/watch?v=MRgo2rjhVUI
 • ผู้ประสานงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คุณสรญา ทูนไธสง โทร. 086-101-3133

ดาวน์โหลดหนังสือราชการแจ้งการอบรมไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษาธิการจังหวัด)


กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
Update Link: การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Could Meeting ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.4 ปีที่รู้จัก (LS & OA) กับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
บทความล่าสุด