Update Link: การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Could Meeting ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.

23 มิถุนายน 2020

Update Link ห้องสำหรับเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Could Meeting ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ครั้งที่ 2 “โปรแกรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และให้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมและสื่อการเรียนรู้ให้ครูชั้น ป.1 นำไปใช้ ในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน รวมทั้งให้นำผลการปฏิบัติจริง มานำเสนอและสะท้อนผลจากการปฏิบัติ และชี้แนะออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรหลัก

สามารถเช็ครายชื่อผู้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่นี่: >>>>> คลิก <<<<<

Join Zoom Meeting วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น. : https://us02web.zoom.us/j/82936103879?pwd=WGJLSDIySkNyTVY3dW9tOWVhVUZ4Zz09
____________________________
Meeting ID : 829 3610 3879
Password :
 134013

กำหนดการ


ผู้เขียน: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ขอเชิญ รร.นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สมัครขอรับมอบสื่อส่งเสริมการอ่านจาก สสส. และ รร.ทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Could Meeting ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อและการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1โอกาสทองของการพัฒนาทักษะ การใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์
บทความล่าสุด