โครงการสร้างงานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปะ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จ.กาญจนบุรี

27 มกราคม 2023

โครงการสร้างงานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปะ
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จ.กาญจนบุรี

——–

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย เป็นโรงเรียนชายขอบที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง มอญ พม่า  มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั้งความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน ฐานะของคนในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลาง ส่งผลให้นักเรียนหลายๆ คนขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทางโรงเรียนเล็งเห็นว่า การพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพ จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นการสร้างพื้นฐานอาชีพให้กับนักเรียนได้ จึงจัดโครงการ “สร้างงานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด” ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศิลปะ ได้ฝึกสมาธิและพัฒนาการการเรียนรู้นำไปประยุกต์กับความรู้ด้านอื่นๆ ฝึกการคิดนอกกรอบ และได้สื่อสารอารมณ์  ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานด้านศิลปะและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น งานเพ้นท์กระเป๋าผ้า งานเพ้นท์กระถางต้นไม้ งานโปสการ์ด ฯลฯ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
 2. สร้างรายได้จากผลงานด้านศิลปะ
 3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิและพัฒนาการการเรียนรู้ในวิชาและสาระการเรียนรู้อื่นๆ
 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านศิลปะไปประยุกต์กับความรู้อื่น ๆ เช่น  วิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค
 5. เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก้าวสู่เวทีแข่งขันด้านศิลปะในระดับต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ครูผู้สอนศิลปะ (นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง) จัดโครงการ “สร้างงานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด” และรับสมัครนักเรียนในโครงการปีละ 20 – 30 คน ซึ่งนักเรียนในโครงการนอกจากการเรียนศิลปะในชั่วโมงเรียนแล้วต้องเข้าร่วมชุมนุมศิลปะ และจะต้องมาฝึกฝนวาดรูปในเวลาหลังเลิกเรียน เวลาว่างและทุก ๆ วันเสาร์ เมื่อมีฝีมือในระดับที่ดีแล้ว ครูจะให้นักเรียนวาดภาพงานตามรายการที่มีผู้สนใจสั่งทำชิ้นงานเข้ามา และคัดสรรผลงานนำมาจัดจำหน่ายตามงานถนนคนเดินสังขละบุรี และจำหน่ายผ่านเพจเฟซบุ๊ก อีกทั้งนักเรียนจะได้ออกไปวาดภาพนอกสถานที่ ร่วมอบรมการทำงานศิลปะจากอาจารย์และศิษย์เก่า และยังได้ออกค่ายอาสาสอนศิลปะให้กับเด็กที่มีความสนใจด้านศิลปะปีละ 2 – 3 ครั้ง ในโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และเมื่อจบชั้น ม.3 ครูจะส่งเสริมให้ได้ไปศึกษาต่อ เช่น สถาบันอาชีวศึกษา โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วก็สามารถทำงานและฝากชิ้นงานจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และสถานศึกษา
 1. เกิดผลงานที่เกิดจากการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
 2. ผลงานของนักเรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนเพื่อเก็บเงินไว้ศึกษาต่อและจุนเจือครอบครัว และต่อยอดเป็นอาชีพได้
 3. นักเรียนได้ฝึกสมาธิและพัฒนาการ
 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านศิลปะไปประยุกต์กับความรู้อื่นๆ เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์หรือคิดนอกกรอบ
 5. นักเรียนได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก้าวสู่เวทีแข่งขันด้านศิลปะในระดับต่าง ๆ
 6. นักเรียนในกิจกรรมสร้างงานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติทุก ๆ ปี และได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับชาติ
 7. ครูได้แสดงศักยภาพในการพัฒนานักเรียนด้านศิลปะ และเกิดผลงานกับตัวครู
 8. สถานศึกษาได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
 1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอนศิลปะที่มีความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการสอนและฝึกฝนเด็กนักเรียน ดูแลเอาใจใส่ทั้งเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ต่อยอดและพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีเทคนิคและมีฝีมือในการวาดภาพระบายสีและสร้างผลิตภัณฑ์งานศิลป์
 2. ความขยันตั้งใจของนักเรียนในโครงการ
 3. ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนและหน่วยงานข้างนอก
ปัญหาและอุปสรรค

การฝึกฝนที่ต้องใช้เวลาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้เด็กในกิจกรรมบางคนไม่มีเวลามาทำกิจกรรม

เป้าหมายการดำเนินงานในฐานะโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมต่อไป
 1. สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 2. สร้างพื้นฐานทางศิลปะ
 3. พัฒนาความสามารถด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ
 4. พัฒนาต่อยอดงานศิลปะ
 5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       

 ผู้เขียน:
ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
ผู้ให้สัมภาษณ์
: อรพิน  ห้วยหงษ์ทอง ครูศิลปะ (เจ้าของโครงการ) รร.บ้านห้วยมาลัย
ผู้เขียน/เรียบเรียง: ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
7 ผลลัพธ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกิจกรรม เห็ดหรรษาพาสนุก โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จ.ระยองจังหวัดสงขลา ก้าวแรกก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด