เชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ในการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16.30-18.30 น.

28 พฤษภาคม 2020

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ในการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่  (The New Normal School) ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. ทาง Zoom Cloud Meetings

การเสวนาครั้งที่ 3 นี้ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับโรงเรียน การเตรียมการเปิดเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้เรียน และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ผู้สนใจขอเชิญลงชื่อเข้าร่วมเรียนรู้ในการเสวนานี้ ที่นี่ https://forms.gle/7AiMGKnEFV2q7PpBA

สำหรับรายงานผลการเสวนา / การนำเสนอ The New Normal School ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ในประเด็น “การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ” ดังไฟล์ ใน link นี้ (จำนวน 21 หน้า) http://tiny.cc/7z9ppz

สำหรับ PowerPoint ประกอบการบรรยายของวิทยากร สามารถคลิกที่หัวข้อ 1-6 เพื่อดาวน์โหลด

1. ประสบการณ์จากอุดมศึกษา สู่ระดับ ม.ปลาย และอาชีวศึกษา  
2. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
3. การเรียนการสอน K-9 ในสถานการณ์ COVID-19
4. The New Normal School การจัดการเรียนการสอนในอาเซียน : ประสบการณ์และแง่คิดจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในอาเซียน
5. New Semester New Normal: What How Why
6. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบคลาวด์


ผู้เขียน: พิทักษ์ โสตถยาคม, ทีมผู้จัดเสวนา New Normal School
กราฟิกดีไซน์เนอร์: พิทักษ์ โสตถยาคม, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านนากลาง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เชื่อมภาษาถิ่นกับภาษาไทย ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ/พหุภาษาสบน. ร่วมกับ สสส. เตรียมส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม สังกัด สพฐ. ที่มีเด็กส่วนใหญ่ขาดโอกาส/ ขาดแคลนสื่อ และต้องการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ใน 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 โรงเรียน รวม 80 โรงเรียน
บทความล่าสุด