สบน. ร่วมกับ สสส. เตรียมส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม สังกัด สพฐ. ที่มีเด็กส่วนใหญ่ขาดโอกาส/ ขาดแคลนสื่อ และต้องการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ใน 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 โรงเรียน รวม 80 โรงเรียน

29 พฤษภาคม 2020

ด้วย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. จัดทำโครงการ “อ่านสร้างสุข อยู่บ้านต้านโควิด-19” ขึ้น เพื่อส่งมอบหนังสือสำหรับเด็ก ๆ ในชุมชน

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. จึงได้ประสาน สสส. เพื่อส่งมอบหนังสือให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่มีความจำเป็นและต้องการหนังสืออ่านสำหรับเด็ก โดยหารือกับ สสส. ทราบว่าต้องการมอบให้โรงเรียนนำร่อง ที่มีนักเรียนชั้นปฐมวัยและ/หรือระดับชั้นประถมศึกษา และเป็นโรงเรียนที่มีเด็กส่วนใหญ่ขาดโอกาส/ ขาดแคลนสื่อ โดยแต่ละโรงเรียนจะได้รับหนังสือเพื่อนำไปจัดการหมุนเวียนให้เด็ก ๆ ได้อ่าน ดังนี้

1. อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิดจำนวน 4 เล่ม
2. อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด 19 จำนวน 4 เล่ม
3. โอ้โฮ…ฮิปโปตัวใหญ่ จำนวน 4 เล่ม
4. หนูจี๊ดติดจอจำนวน 4 เล่ม
5. นอนหลับสบายจังจำนวน 4 เล่ม
6. คู่มือ ลูกรักกับหนังสือเล่มแรกจำนวน 4 เล่ม
7. จ๊ะเอ๋จำนวน 1 เล่ม
8. หนังสือฝึกอ่านตามระดับชุด อ่าน อาน อ๊านจำนวน 1 ชุด

ในการนี้ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. ขอให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ. เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นปฐมวัยและ/หรือระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเด็กส่วนใหญ่ขาดโอกาส/ ขาดแคลนสื่อ ต้องการสื่อส่งเสริมการอ่านชุดนี้ และประสงค์จะร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตอบโจทย์ตนเอง เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยสู่ชั้น ป.1 ใน 8 จังหวัด (เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จังหวัดละ 10 โรงเรียน รวม 80 โรงเรียน โดยขอให้กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์รับหนังสือในโครงการดังกล่าว ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ที่นี่ https://forms.gle/zUogmK4FUjukb7Ni8

ในกรณีที่บางจังหวัดสมัครไม่ครบ 10 โรงเรียน ทาง สบน. และ สสส. ขอนำโควต้าส่วนที่เหลือไปมอบให้กับจังหวัดอื่นที่แสดงความประสงค์จะรับมอบสื่อชุดนี้ และในกรณีที่บางจังหวัดสมัครเกิน 10 โรงเรียน ทาง สบน. และ สสส. จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามจำนวนที่กำหนด และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


ผู้เขียน: พิทักษ์ โสตถยาคม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ในการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16.30-18.30 น.ครม. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด