หนึ่งผู้เรียน หนึ่งผลงานคุณภาพ “One student One product” โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

29 กรกฎาคม 2021

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนอู่ทอง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 0-3451-2535 โทรสาร 0-3451-4351 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวนครู 76 คน จำนวนนักเรียน 1,824 คน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน One student One product โดยครูใช้วิธีการสอน ที่หลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

One student One product ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม เพื่อปูพื้นฐานให้เป็นนวัตกรรมและสนับสนุนแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS เป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาซึ่งอาจเป็น Public Issue และ Global Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากการสอน Coding นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ด นักเรียนเรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชา IS (Individual Study) ที่ใช้การสอนแบบโครงงานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 พัฒนาทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ สุดท้ายเมื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีเวทีให้นักเรียนแสดงผลงานของตัวเองในกิจกรรม One student One product

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของ One student One product เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ทางโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีให้ความสำคัญและสนับสนุนต่อๆ ไป

 


 


ผู้เขียน:
ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: โรงเรียนบ้านซ่อง จังหวัดกาญจนบุรี

Facebook Comments
เรียนรู้จากการลงมือทำอย่างมีความหมาย ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนแบบ PTS Model (PONGTA SCHOOL) โรงเรียนบ้านปงตา จังหวัดยะลาสบน. ขอเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
บทความล่าสุด