สบน. ขอเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”

29 กรกฎาคม 2021

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กําลังดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมประกวด สื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) เป็นคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ซึ่งจะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะขั้นต่ำ 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทย 4.0 สําหรับเผยแพร่ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนําสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนต่อไป สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้บุคคลผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลงานสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ* เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม
 2. ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
  1) กลุ่มปฐมวัย
  2) กลุ่มประถมศึกษา
  3) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
  4) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
  5) กลุ่มอาชีวศึกษา
  6) กลุ่มอุดมศึกษา
  7) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย

เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน 126 รางวัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2668 7123 ต่อ 2526 2529 และ 2543 หรือ 0 89 161 8119 หรือ คุณปิยะมาศ 081-8087574 , คุณนูรียา 095-5940286

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
เอกสารแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติผู้สมัคร แนวความคิดในการประกวด หลักเกณฑ์การประกวดและเงื่อนไข เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ รางวัลสำหรับการประกวด [Update 7 ก.ค. 2564]
ใบสมัคร โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)
โปสเตอร์ การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
National Educational Standards B.E.2561 2018

 


 

ที่มา: http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4498
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
หนึ่งผู้เรียน หนึ่งผลงานคุณภาพ “One student One product” โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีจังหวัดยะลาเดินหน้าเข้มข้น ปรับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด