สพฐ. ปลดล็อก การซื้อตำรา/สื่อ ได้อย่างอิสระ ใน รร.นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

2 เมษายน 2020

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในประเด็น สถานศึกษานําร่อง สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดําเนินการจัดซื้อสื่อหนังสือเรียนโดยอิสระ โดยไม่ต้องดําเนินการใช้งบประมาณ เป็นค่าหนังสือเรียนตามเอกสารแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หรือไม่ อย่างไร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบขอหารือในประเด็นดังกล่าว (สามารถอ่านได้ที่นี่ >>> คลิก <<<) โดยเห็นว่า เอกสาร แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้นนั้น เป็นการ กําหนดแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรร และแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องปฏิบัติตามเอกสาร แนวทางการดําเนินงานดังกล่าวซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าหนังสือเรียนด้วย

แต่โดยที่มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ได้กําหนดให้สถานศึกษานําร่อง สามารถใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดําเนินการจัดทํา คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตําราและสื่อการเรียนการสอนได้ โดยอิสระและมีเงื่อนไขเพียงว่าจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา 25 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งสถานศึกษานําร่องซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ามีอิสระที่จะนําเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าหนังสือเรียนไปใช้จ่ายในการ คัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชา โดยไม่ต้องผูกพันตามบัญชีสื่อการเรียนรู้ที่กําหนด ในเอกสารแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ รายงานผลการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทํา คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตําราและสื่อ การเรียนการสอน สพฐ. จะกําหนดแบบฟอร์มให้สถานศึกษานําร่อง รายงานภายในเดือนกันยายน 2563 ในโอกาสต่อไป

Download หนังสือราชการแจ้งต้นสังกัด

ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
๒ เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๕ พรรษาแนวทางขับเคลื่อน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม ควรเลือกทำ Big Rock เรื่องสำคัญและใหญ่ และวางภาพเป้าหมายความสำเร็จในทุกระดับ
บทความล่าสุด