จังหวัดยะลาเดินหน้าเข้มข้น ปรับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

30 กรกฎาคม 2021

เมื่อวันที่ 7 และ 20 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน และผู้มาประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ    ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ร่วมพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อาทิ ผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา การกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ  การตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา       รวมทั้งการหาแนวทางในการสร้างกลไกความร่วมมือในการดำเนินงาน  เป็นต้น

     

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ คือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลาเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คือการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดยะลาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของพื้นที่วัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 5  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

     

ทั้งนี้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อยู่ในระหว่างการพิจารณาและปรับของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ฉะนั้นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลาจะเป็นอย่างไร สำนักงานศึกษาจังหวัดยะลาจะนำเสนอในครั้งถัดไป

สุมหัวคิดกับเราที่ 

Facebook – สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา – EduSandbox

Group Facebook – EduSandbox – พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์ และ อรวินท์  ชำระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
ผู้ให้สัมภาษณ์: อรวินท์  ชำระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
ผู้สัมภาษณ์:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์:
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์:
ปราชญาพร แช่ใจ
ภาพประกอบ:
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

 

Facebook Comments
สบน. ขอเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”สพฐ. ขอความร่วมมือ คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทั้ง 8 จังหวัด ร่วมจัดทำข้อเสนอปลดล็อก “การบริหารงานบุคคล” จากล่างขึ้นบน (bottom up)
บทความล่าสุด