“นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ สู่พลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่างยั่งยืน” ปัตตานีเดินหน้าเต็มที่ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด

30 มิถุนายน 2020

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมาย ดร.ยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมเพนดูลา 1 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี การประชุมนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

  1. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
  2. ข้อมูลโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว จำนวน 27 โรงเรียน
  3. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง
  4. แผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ สู่พลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่างยั่งยืน ได้กำหนด พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้
พันธกิจ
  1. สร้างเยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น Smart people Pattani
  2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาสู่คุณภาพ
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่เรียนรู้ (Co-working space) และ Digital learning Platform
  2. สร้างช่องทางการเข้าถึงการศึกษาทั้งด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
  3. พัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของครูยุคการศึกษา 4.0
กระบวนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย

เป็นการดำเนินงานในรูปแบบประสานความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เป็นระยะเวลา 3 ปี  สู่ คุณภาพของผู้เรียน (Quality ) มีความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity) มีนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ และความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนทุกคน  (Innovative)

ในส่วนของวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้เสนอ

1. (ร่าง) คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีองค์ประกอบตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มาตรา 19

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ  ได้ลงมติเห็นชอบ โดยมอบหมายศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป

2. รายชื่อโรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องเพิ่มเติมจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย
1) โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  สังกัด สพม. เขต 15
2) โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์  สังกัด สช.ปัตตานี
3) โรงเรียนมุสลิมสันติชน สังกัด สช.ปัตตานี
4) โรงเรียนยุวอิสลามวิทยา สังกัด สช.ปัตตานี
5) โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ สังกัด สช.ปัตตานี

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงมติเห็นชอบ โดยมอบหมายศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป


ผู้เขียน: นปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: พงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปน.1

Facebook Comments
4 ปีที่รู้จัก (LS & OA) กับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเคาะแล้ว!! ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
บทความล่าสุด