เคาะแล้ว!! ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

8 กรกฎาคม 2020

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงขอเชิญศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ ตามหนังสือดังแนบ >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โดยมีระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งนี้ดังภาพประกอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย
นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการบริหาร/การประเมินผล
นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน

กรรมการและเลขานุการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ผู้เขียน: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
“นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ สู่พลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่างยั่งยืน” ปัตตานีเดินหน้าเต็มที่ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดหนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (ดาวน์โหลดฟรี!!!)
บทความล่าสุด