โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง พัฒนาการเรียนด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นอาชีพในอนาคต

31 มีนาคม 2020

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ตำบล กร่ำ อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง มีบุคลากรครู จำนวน 40 คน นักเรียน จำนวน 680 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 6 ได้เข้าเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี พร้อมกับทุกโรงเรียนทั้ง 25 โรงเรียนในจังหวัดระยอง โดยได้ร่วมประชุมอบรมผู้บริหารและครูแกนนำ ทำให้ผู้บริหารสามารถนำแนวทางที่ได้มาใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะงานด้านวิชาการที่ผู้บริหารต้องมีบทบาทในการเป็นผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตนั่นคือการมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับความเจริญของจังหวัดระยองที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยพัฒนาการเรียนด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นอาชีพของตนเองในอนาคต

โรงเรียนได้ร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายคือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ English for Integrated studies (EIS) ใช้ Application Echo English ในการสอนเพิ่มเติม รวมทั้งมีการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โดยใช้ Track Test และบูรณาการภาษาอังกฤษลงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทุก ๆ กิจกรรมในโรงเรียน

สิ่งที่โรงเรียนต้องการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์กับนักเรียนคือความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการมีพื้นฐานในด้านอาชีพคือมองเห็นอาชีพของตนเองในอนาคตและเลือกเรียนได้ตรงตามความถนัดและความต้องการในอาชีพของตนเอง

ผลการตอบรับของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ครูเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านภาษาและการมีงานทำ

สิ่งที่โดดเด่นที่ดำเนินการอยู่ คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเน้นด้านภาษาอังกฤษและการงานอาชีพ ซึ่งมีการพัฒนาApplication Echo English เป็นวิชาเพิ่มเติมและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบ CEFR และมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา เช่น EIS Scout Camps , Camps in Class

EIS Scout Camps

Camps in Class

บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน สิ่งที่ควรทำต่อไปคือจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ตัดสินใจมองถึงอาชีพของตนเองในอนาคตบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ควรพัฒนาคือครูต้องจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ที่มีลงสู่การปฏิบัติได้และครูบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 50% ของการสื่อสารใน 1 วัน

สิ่งที่จะดำเนินการในอนาคต จะการปรับปรุงกิจกรรมให้นักเรียนกล้าใช้ภาษามากขึ้นในชีวิตประจำวัน และจะมีการพัฒนาครูให้มีกลยุทธ์การสอนบนฐานสมรรถนะ


ผู้เขียน: นิฎฐา ขุนนุช, ศักดา สรรเสริญ
ผู้ให้สัมภาษณ์: ศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง
ผู้สัมภาษณ์: นิฎฐา ขุนนุช
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Facebook Comments
มุมมองต่อบทบาทของ ผอ.สพท. ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเกิดคุณภาพที่แท้จริง : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)_[Ep.4]การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมเพื่อทักษะการใช้ชีวิต โรงเรียนบ้านโก จังหวัดศรีสะเกษ
บทความล่าสุด