มุมมองต่อบทบาทของ ผอ.สพท. ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเกิดคุณภาพที่แท้จริง : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)_[Ep.4]

29 มีนาคม 2020

ท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวถึง บทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อทำให้โรงเรียนเกิดคุณภาพที่แท้จริง ยิ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายิ่งต้องมีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นโรงเรียนในสังกัด ผอ.สพท. เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ท่านเลขาธิการ กพฐ. ได้เน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันครับ

คำว่าพื้นที่นวัตกรรม เป็นโจทย์ที่ต้องการให้ไปถึงผู้เรียน ถึงนักเรียน จะเป็นสถานศึกษาของรัฐ ของเอกชน ของท้องถิ่น ก็มีค่าเหมือนกันหมด เด็กทุกคนมีความหมาย มีคุณค่า เราต้องพัฒนาเด็กเพื่อจะไปสู่เป้าหมายสำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรให้มีนวัตกรรมที่ส่งผลไปถึงผู้เรียน

สิ่งที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้กำหนดขึ้น จึงเป็น พ.ร.บ. ที่รวมพลังการจัดการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดนั้นๆ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกรรมการร่วม

หมายความว่าต้องการให้คำว่า พื้นที่นวัตกรรมนั้น เป็นพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดนั้นๆ และลงไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งระบบ

ท่านผู้อำนวยการเขตครับ สิ่งที่เราทำกัน เป้าหมายเดียวกันครับ มิใช่เพื่อตัวเราเอง ต้องเป็นการที่เราผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนั้น หรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่นที่เข้ามาช่วยโรงเรียน เพื่อให้การพัฒนาเด็กได้เกิดพัฒนาอย่างมีคุณภาพแท้จริง

สุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นในโรงเรียน และถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผู้อำนวยการเขตจะต้องมีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นโรงเรียนในสังกัดของเรา เราเป็นผู้บังคับบัญชาครับ เป็นผู้บริหารหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)
ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


Written : เก ประเสริฐสังข์
Transcribed : ภวรัญชน์ ไวสกุล
Editing & Artwork : เก ประเสริฐสังข์
Production Manager : พิทักษ์ โสตถยาคม

Facebook Comments
นักเรียนสุดเจ๋ง ผุดไอเดียประดิษฐ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ต้านไวรัส “COVID–19”โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง พัฒนาการเรียนด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นอาชีพในอนาคต
บทความล่าสุด