สพป.ระยอง เขต 2 ประชุมวางแผนนิเทศเชิงพื้นที่ หนุนเสริมสถานศึกษานำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

4 มกราคม 2021

นายจรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กล่าวในที่ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ นายธงชัย มั่นคง ตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ในประเด็นการวางแผนการนิเทศเชิงพื้นที่สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ที่เป็นโรงเรียนในพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 “สพป.ระยอง เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดที่ต้องดูแล แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นสถานศึกษาทั่วไป และส่วนที่ 2 เป็นสถานศึกษานำร่อง จำนวน ๑๖ แห่ง สำหรับสถานศึกษานำร่องนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องดำเนินการในรูปแบบของนวัตกรรมการศึกษา ที่มีพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 รองรับ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ดังนั้นจึงได้เชิญทีมงานศึกษานิเทศก์ทุกคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง และทีมงานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง มาพูดคุยกันและร่วมกันหาแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่เหมาะสม ให้บรรลุเป้าหมายของ พรบ.ฉบับดังกล่าว”

เนื้อหาของการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่ของ สพป.ระยอง เขต 2 ประกอบด้วย 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่

  1. การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  2. หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดและ ประเมินผล
  3. คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา
  4. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลจากการประชุมครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน ดังนี้

  1. การวางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็น “การนิเทศเชิงพื้นที่” สอดรับกับนวัตกรรมของสถานศึกษาและเป็นกระบวนการที่หนุนเสริมสถานศึกษานำร่องแต่ละแห่ง ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. การสร้างการรับรู้ที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง สพป.ระยอง เขต 2 โดยทีมศึกษานิเทศก์จะมีการนำเรื่องราว/กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษานำร่องมานำเสนอในที่ประชุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
  3. การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.ระยอง เขต 2 ไปในทิศทางเดียวกัน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของท่านผอ.เขตหลังจากมารับตำแหน่งได้ 1 เดือน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.ระยอง เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป


ฮุสนา เงินเจริญ

ผู้เขียน: ฮุสนา เงินเจริญ ศน.สพป.ระยอง เขต 2
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ฮุสนา เงินเจริญ ศน.สพป.ระยอง เขต 2

Facebook Comments
อนุมัติแล้ว! การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2563คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลสุมาลี จังหวัดเชียงใหม่
บทความล่าสุด