อนุมัติแล้ว! การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

29 ธันวาคม 2020

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 กำหนดให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสตูล ดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและได้เสนอรายชื่อมาเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 7 จังหวัด ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละจังหวัดเสนอ

ในกรณีจังหวัดระยองที่ยังไม่ได้นำผลการสรรหาเสนอให้คณะกรรมการนโยบายอนุมัติในครั้งนี้ มติที่ประชุมให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองเร่งดำเนินการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และมอบให้รองประธานกรรมการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาและจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด (เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิจารณาลงนามต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะนำรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ได้รับการแต่งตั้งมาประกาศทางเว็บไซต์ www.EduSandbox.com ต่อไป


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: อิศรา โสทธิสงค์, ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
แผนชัด ปฏิบัติมีทิศทางสพป.ระยอง เขต 2 ประชุมวางแผนนิเทศเชิงพื้นที่ หนุนเสริมสถานศึกษานำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด