การบูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ โรงเรียนวัดอินทาราม“โกวิทอินทราทร”

4 ตุลาคม 2021

โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๒๑๑ คน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น ๒๓ คน

 

   

  • กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) /กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย / กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน(Project Approach)สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓

   

   

  • การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำณวนแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล “โค้ดดิ้งโรงเรียนวัดอินถิ่นวัฒนธรรมบ้านหนองขาว”

ตัวอย่าง

   

   

  • การจัดกิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยะ นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ (ภาษาพารู้ ภาษาพาเพลิน ภาษาพารวย เป็นภาษาเพื่อการค้าขาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

   

   

เป้าหมายการทำงานต่อไป

  • พัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนครอบคลุมกับนักเรียนในทุกระดับชั้น
  • การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างมีอิสระ โดยการกระจายอำนาจ เพิ่มความคล่องตัว   และประสิทธิภาพการบริหาร พร้อมทั้งสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ จึงต้องพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทฺธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด
  • เพิ่มอิสระในการทำงานด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน เช่น การบริหารจัดการบุคลากรและการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและคล่องตัว
  • ระดมทรัพยากรและองค์ความรู้จากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของผู้บริหารและครูในการจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนแบบใหม่ๆ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่ตนเองและใช้อำนาจที่ได้รับจาก พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” มีการวางเป้าหมายการดำเนินงานและทิศทางที่ชัดเจน การให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆให้ครอบคลุมต่อนักเรียนในทุกๆระดับชั้น รวมไปถึงการระดมทรัพยากรและองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนมาบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ แม้ว่าจะมีจำนวนบุคลากรที่ไม่มากแต่ทางโรงเรียนสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้อย่างดีเพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผู้เขียน: ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
ผู้ให้สัมภาษณ์: สร้อยทิพย์  ถานะลุน   ครูโรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”
ผู้สัมภาษณ์: ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร   แช่ใจ
ภาพประกอบ: โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”

Facebook Comments
หลักสูตรดิจิทัลการฝึกอบรมครูเพื่อการจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน สำหรับระดับชั้นอนุบาล 2กรอบการบริหาร YATA MODEL สู่แนวคิด Active ETQ เรียนรู้รอบด้าน พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน
บทความล่าสุด