แบบสอบถาม กระบวนการจัดการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8 สิงหาคม 2023
แบบสอบถาม กระบวนการจัดการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ด้วย สพฐ. ดำเนินโครงการวิจัยฯ จึงขอให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ฯ ตอบแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อใช้ข้อมูลไปสนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ในการวัดและประเมินผลหลักสูตรฯ โดยตอบแบบสอบถามลิงก์นี้ https://forms.gle/PZa8yU3Qj57oyzgD6 ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 สิงหาคม 2566

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 


 

Facebook Comments
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกแบบทดสอบ วัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566
บทความล่าสุด