MESUK MODEL การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

9 ธันวาคม 2021

ปีการศึกษา 2562 นายอานนท์ เกียรติสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ  ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรงเรียนนำร่อง โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

   

   

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้

1) นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล

    1.1 ด้านความรู้ 

 • ใช้แนวคิดของบลูม
 • ใช้แนวคิดของการทำคลังข้อสอบ
 • ครูแต่ละคนออกข้อสอบคนละ 6 ข้อ คือ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้  การวิเคราะห์             การสังเคราะห์ การประเมินค่า อย่างละ 1 ข้อ
 • นำไปทดลองใช้กับผู้เรียน
 • หาความยากง่าย และอำนาจจำแนก
 • คัดเฉพาะข้อที่มีความยาก ง่าย และอำนาจจำแนกอยู่ในเกณฑ์ เพื่อเก็บไว้ในคลัง ข้อสอบ จัดทำเป็นคลังข้อสอบของจังหวัด แยกตามกลุ่มสาระ เป็น 4 สาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษแต่ละโรงเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  สุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบจังหวัด เพื่อใช้สอบกับนักเรียนของตนเองรายงานผล

    1.2 ด้านเจตคติใช้แนวคิดของเทอร์สโตนสร้างแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมชุมนุม โดยจำแนกผู้เรียนเป็น 5 กลุ่ม คือ มีเจตคติต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

    1.3 ด้านทักษะพิสัย แบบสังเกตกิจกรรมกลุ่มประดิษฐ์ชิ้นงานโดยกำหนดให้มีอยู่ 6 ประเด็นสังเกต และมีการให้คะแนนเป็นแบบรูบิค 3 ระดับ และจำแนกผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ มีทักษะพิสัยในระดับดี พอใช้ และปรับปรุง

    1.4 ด้านสมรรถนะ แบบสังเกตสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ มีอยู่ 3 ตัวชี้วัดและมีการให้คะแนนเป็นแบบรูบิค 3 ระดับ และจำแนกผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ มีสมรรถนะตามเกณฑ์ และมีสมรรถนะต่ำกว่าเกณฑ์

2) นวัตกรรมด้านหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณากับการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ โดยให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิด วิเคราะห์ เมื่อผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นเรียนจนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับการพัฒนาครบทั้ง 10 สมรรถนะ เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21

   

3) นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยี

โรงเรียนบ้านพุเลียบส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อที่ครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำขึ้น และสอดแทรกเทคโนโลยี เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) นวัตกรรมด้านการกำกับ ติดตาม นิเทศ

 • ครูแกนนำขยายผล เกี่ยวกับการนิเทศและการโค้ชการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะของผู้นิเทศตามเทคนิคการโค้ช การออกแบบนวัตกรรมการโค้ช การวางแผนการโค้ชในสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการโค้ช
 • ประชุมชี้แจง วางแผน ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศและการโค้ชการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะของผู้นิเทศตามเทคนิคการโค้ช การออกแบบนวัตกรรมการโค้ช การวางแผนการโค้ชในสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการโค้ช
 • ประชุมวางแผนและออกแบบรูปแบบการนิเทศ การโค้ช ของโรงเรียน
 • ผู้บริหารดำเนินการนิเทศครูผู้สอนตามปฏิทินการนิเทศ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

5) นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนได้นำข้อมูลการอบรมนวัตกรรมมาปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งที่เพิ่มคือ ทักษะ EF และสมรรถนะที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นและให้เด็กเป็นผู้คิดและออกแบบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) โดยคุณครูจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จและสร้างสถานการณ์เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น 

การทำงานอย่างมีความสุข

ครูให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้บริหารและคณะครูให้ความสนใจ ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (PLC)  แล้วนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

ได้ความรู้ใหม่

คณะครูได้รับความรู้ใหม่จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพเพิ่มมากขึ้น เช่น การแปรรูปอาหาร เบเกอรี่ขนมต้ม ขายของออนไลน์ และซ่อมรถ 

 

เผยแพร่เพื่อให้มีการใช้ความรู้นั้นอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านพุเลียบ โมเดลการขับเคลื่อนโรงเรียน คือ MESUK MODEL การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ในทุกกิจกรรมคณะครูจะมีเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน หลังปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนา เกิดการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่อง

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านเฟสบุ๊กของโรงเรียน FB: โรงเรียนบ้านพุเลียบ จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนมีการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27  – 28  สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร โดยโรงเรียนได้จัดบูทเกี่ยวกับด้านทักษะอาชีพและการใช้ภาษา

MESUK MODEL เป็นโมเดลที่ส่งผลดีและขับเคลื่อนในหลายๆด้านให้กับโรงเรียนบ้านพุเลียบ จ.กาญจนบุรี โดยในแต่ละกิจกรรมล้วนแต่พัฒนาศักยภาพและทักษะของครู และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ในเฟสบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียน “โรงเรียนบ้านพุเลียบ จ.กาญจนบุรี”


ผู้เขียน : ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อานนท์ เกียรติสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ
ผู้สัมภาษณ์ : ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ : อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ปราชญาพร   แช่ใจ
ภาพประกอบ : โรงเรียนบ้านพุเลียบ

Facebook Comments
Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว“คณิตศาสตร์ พาเพลิน” ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
บทความล่าสุด