Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว

30 พฤศจิกายน 2021

Starfish Learning Box
กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านปลาดาวให้บริการแก่เด็กนักเรียน และครอบครัวชนกลุ่มน้อย รวมทั้งชุมชนชาวไทยท้องถิ่นใกล้กับอำเภอแม่แตง หลักสูตรของโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีโรคระบาดและมีการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติที่โรงเรียน และทำให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล จึงได้ให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เช่น ผ่าน ทีวีระบบดิจิทัล 15 ช่อง  ใช้ DLTV  และ VTR และระบบออนไลน์อื่น ๆ  แต่ก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ไม่ได้มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางด้านออนไลน์ด้วยเหตุหลาย ๆ ปัจจัย หนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบ้านปลาดาว ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ตั้งอยู่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์ จากการสำรวจนักเรียนพบว่า มีนักเรียนประมาณร้อยละ 20 ที่มีความพร้อมทางด้านออนไลน์ อีกร้อยละ 80 ที่บ้านไม่มีทีวีหรือทีวีไม่รองรับ DLTV มีโทรศัพท์แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองไม่รู้หนังสือไม่สามารถให้คำแนะนำเด็ก ๆ ได้ เป็นต้น 

ดังนั้น Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ จึงถูกออกแบบมาทั้งออฟไลน์ (Off line) และออนไลน์ (On line)  เพื่อเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว  โดยออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุดทักษะและความรู้แบบบูรณาการ ผู้ปกครอง จะเป็นคนช่วยสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างมีความหมายตามบริบทของชุมชนและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการเรียนอย่างต่อเนื่องและได้รับทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ ซึ่งจะกลายเป็นสมรรถนะของผู้เรียน  ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านปลาดาวจึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้แบบบูรณาการโดยมีผู้ปกครองเป็นคนช่วยสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างมีความหมายตามบริบทท้องถิ่น สังคม และช่วงวัยของผู้เรียน มีทั้งออนไลน์ (On line) และ ออฟไลน์ (Off line) เพื่อให้ตอบรับต่อนักเรียนและผู้ปกครองที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งบทเรียนไม่ยากจนเกินไป ผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนได้ และที่สำคัญคือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้

Starfish Learning box หรือกล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงช่วงอายุ ทรัพยากร วิธีการจัดการเรียนรู้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อสาร การเรียนรู้ของนักเรียนและการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน ถูกออกแบบโดย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นกล่องเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุด โดยคำถึงบริบทในชุมชน และทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นกล่องการเรียนรู้ที่ส่งไปให้แต่ละครอบครัวเพื่อให้ผู้ปกครอง สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่บ้านได้ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL), Makerspace, และ 3R เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น และการออกแบบกล่องเรียนรู้โรงเรียนได้คำนึงถึงความยืดหยุ่นในเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เลือกหัวข้อต่าง ๆ และเพื่อไม่ให้นักเรียนไม่เครียดเมื่อลงมือทำโดยไม่มีครูอยู่ใกล้ ๆ  โดย Learning Box จะมีรายละเอียดดังนี้

 

กล่องการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล ประกอบไปด้วย
 • Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ ซึ่งประกอบไปด้วย
   1. ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของนักเรียนปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง การล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรับประทานโดยการใช้ช้อน ส้อม การแต่งตัวเป็นต้น
   2. ชุดเครื่องมือด้านการเรียนรู้ ซึ่งจะมี 3R เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Active learning 
   3. ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ซึ่งชุดการเรียนนี้ครูจะออกแบบเป็นรายสัปดาห์เพื่อยืดหยุ่นเวลาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้ เช่น การปลูกผัก การทำอาหาร การร้อยลูกปัด หรือประดิษฐ์จากของเหลือใช้ การทำหน้ากากอนามัย เป็นต้น
 • โปสเตอร์แผนภูมิขั้นตอนทำกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวจัดมุมในบ้านได้
 • แบบบันทึกรายสัปดาห์และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น
 • อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีเทียน ดินน้ำมัน กรรไกร กาวลาเท็กซ์ กระดาษสี หน้ากากผ้า เป็นต้น
กล่องการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ประกอบไปด้วย
 • Booklet ที่ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ ซึ่งประกอบไปด้วย
   1. ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบบบูรณาการในหัวข้อที่นักเรียนเป็นคนเลือกเอง โดยกำหนดให้ทำ 1 เรื่องต่อ 1 ภาคเรียน เพื่อให้ง่ายต่อนักเรียนในการลงมือทำ ครูได้กำหนดหัวข้อให้นักเรียนได้เลือกทำ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  PM 2.5 การปิดเทอมที่ยาวนาน สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง เป็นต้น
   2. ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ซึ่งชุดการเรียนนี้ครูจะออกแบบเป็นรายสัปดาห์เพื่อยืดหยุ่นเวลาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้ เช่น การปลูกผัก การประดิษฐ์จากขวดพลาสติกหรือกล่องกระดาษ หรือของเหลือใช้อื่น ๆ การทำอาหารและการถนอมอาหาร เป็นต้น
 • โปสเตอร์แผนภูมิขั้นตอนทำกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวจัดมุมในบ้านได้
 • แบบบันทึกรายสัปดาห์และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น
 • อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น ดินสอ ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ไม้บรรทัด ดินสอสี คัทเตอร์ ปืนกาว ใส้ปืนกาว กาวลาเท็กซ์ กระดาษสี ชุดไขควง หน้ากากผ้า เป็นต้น
 • แบบประเมินตามสภาพจริงและบันทึกรายสัปดาห์สำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น ซึ่งสามารถทำเป็นคลิปวีดีโอ หรือถ่ายเป็นรูปภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือสามารถทำออกมาในรูปแบบ E-portfolio ได้ สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม
 • Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นกล่องการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และ มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา
 • Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ ออกแบบสำหรับเด็กแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะเหมาะสมกับอายุและช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะด้านสังคมและอารมณ์ ผู้เรียนสามารถพกพา เลือกเวลาที่จะเรียนรู้ได้ สะดวกต่อการเรียนรู้และการใช้งานของผู้เรียน
 • ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานจาก Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ ผู้ปกครองสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL), กิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมทักษะสำคัญผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และ 3R เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้, คิดเลขเป็น ผ่านกิจกรรมเน้นการลงมือทำ Active learning และกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง การล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ ช่วยฝึกการสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน ในการดูแลและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดบ้านและชีวิตในบ้านเป็นฐานการเรียนรู้
 • Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ มีแบบประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและบันทึกรายสัปดาห์สำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น ซึ่งสามารถทำเป็นคลิปวิดีโอหรือถ่ายเป็นรูปภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือสามารถทำออกมาในรูปแบบ E-portfolio ได้
 • ลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach) เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาวะทางกายและใจ (wellbeing) ของนักเรียนบ้านปลาดาว และช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองไม่รู้หนังสือหรือไม่สามารถสอนได้ตามชุมชนต่างๆ โดยเน้นการเว้นระยะห่าง และโรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้กับคุณครู เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ผ้าเปียกแอลกอฮอล์ เป็นต้น และร่วมกับครูอาสาในชุมชนและนักเรียนรุ่นพี่ที่อยู่ในชุมชนที่พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้
 
การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) จึงทำให้เกิดผลสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม ดังนี้

     

   

   

 • ด้านผู้เรียน
 1. นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน การเขียน และการคำนวณ โดยมีการบูรณาการในแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน  เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ศิลปะ และ อื่น ๆ
 2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ และด้านสังคม
 3. นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอยู่ในโรงเรียนได้
 4. นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ โดยผ่านกระบวนการ Steam Design Process
 5. นักเรียนสามารถค้นคว้า ออกแบบ วางแผน แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด สร้าง พัฒนาผลงาน ซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 6. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
 7. นักเรียนได้รู้จักตนเอง และค้นพบความถนัด ความสามารถเฉพาะด้าน และพัฒนาให้มีตามศักยภาพของตนเอง
 8. นักเรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สร้างให้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหา และเป็นคนมีเหตุผล
 9. นักเรียนมีทักษะขั้นสูงในการวางแผนแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการ EDICRA
 10. นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ได้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) วางแผน คิดแก้ปัญหา สืบค้นและรวบรวมข้อมูล สร้างสรรค์ พัฒนาปรับปรุง และนำเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 11. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้นวัตกรรม Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้

    

 • ด้านครู บุคลากรและโรงเรียน
 1. ครูมีทักษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
 2. เกิดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ใหม่ ที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 3. ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมลงพื้นที่ เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน พร้อมทั้งอธิบายแนะนำส่วนของผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านตัวนวัตกรรม Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้
 4. Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมแบบอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ
 5. เป็นตัวอย่างแนวคิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกิดปัญหาไม่สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 6. Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งได้อธิบายลำดับ  ขั้นตอน และวิธีการใช้สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ 

 

 • ด้านผู้ปกครอง
 1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำนักเรียนเพื่อให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมาย
 2. ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน และเกิดทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการต่าง ๆ ของโรงเรียน ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่อยู่รอบตัว เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการทำอาหาร เป็นต้น
 3. ผู้ปกครองเห็นถึงความสามารถ ความถนัดของนักเรียน และช่วยส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ
 4. ผู้ปกครองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รับรู้ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
 5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมีจิตอาสาช่วยดูแล สนับสนุน แนะนำนักเรียนในเขตบริเวณใกล้เคียง โดยทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองอาสาของแต่ละชุมชน
 • ด้านชุมชน
 1. ชุมชนช่วยสนับสนุนเพื่อให้บุตรหลานในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ช่วยส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในท้องถิ่นของตนเอง และบริเวณใกล้เคียง
 3. สถานศึกษาอื่น ๆ ได้นำแนวคิด วิธีการของ Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ ไปเป็นนวัตกรรมตัวอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ
สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น

Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ นวัตกรรมบ้านปลาดาวที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องเรียนรู้ที่บ้านในช่วงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งแบบออฟไลน์ (Off line) และออนไลน์ (On line) เพื่อนักเรียนบ้านปลาดาว ให้ผู้ปกครองสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กที่บ้านได้ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL), Makerspace, และ 3R เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น การปฏิบัติที่พบเห็นจากการดำเนินกิจกรรม คือ 

  1. ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  2. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
  3. ด้านความร่วมมือของผู้ปกครองที่คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำ
  4. ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
  5. การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
  6. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
  7. ด้านความสัมพันธ์ด้านครอบครัว
  8. การรู้จักสังคม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน
  9. ทักษะชีวิต
  10. ทักษะอาชีพ
สิ่งทีควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

การออกแบบ Booklet ควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรออกแบบให้หลากหลายระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนให้ได้มากที่สุด

สรุป

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้จะเกิดผลสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมได้นั้นต้องมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ต้องมีความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่สำคัญ เช่น ความร่วมมือของครู บุคลากรและโรงเรียน ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำนักเรียนเพื่อให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชนช่วยสนับสนุนเพื่อให้บุตรหลานในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

พบกับนวัตกรรมการศึกษาสไตล์ starfish education 

         

 


ผู้เขียน : มาศชฎา จันทราทิพย์  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : สุรีรัตน์   จิตนารินทร์   หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว
ผู้สัมภาษณ์ : มาศชฎา  จันทราทิพย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร แช่ใจ
ภาพประกอบ : โรงเรียนบ้านปลาดาว

Facebook Comments
การประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564MESUK MODEL การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
บทความล่าสุด