ไม่ว่าใครก็เป็น “ครู” ได้ นวัตกรรม RBL โรงเรียนบ้านควนเก โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จ.สตูล

23 มกราคม 2020

ยังจำกันได้ไหม….กับการเรียนการสอนด้วยวิธีการบอกเล่าผ่านภาพ และตัวอักษรในตำรา ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ใช้กันมาเนิ่นนาน จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นวิธีที่คุณครูคุ้นเคย เพราะเราเองก็ต่างเรียนกันด้วยการสอนแบบนี้ และเมื่อถึงเวลาสอบ เราก็จะท่องเนื้อหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด แล้วเดินเข้าห้องสอบไป ด้วยหวังเพียงเกรดสูงๆ แต่เราเองก็ยังไม่สามารถแน่ใจได้ว่า เราเข้าใจเนื้อหาที่ท่องหรือไม่ และจะอยู่ในความทรงจำของเราได้นานแค่ไหน

ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก การจัดการเรียนรู้แบบเดิมอาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ ได้ เพราะในอนาคตสถานศึกษาต้องสามารถสร้างเด็กที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ไขปัญหาได้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research – Based Learning : RBL) เป็นนวัตกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง รวมถึงยังเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา

การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ​โรงเรียนบ้านควนเก เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล ที่มีการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน โดยให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระ ผ่านกิจกรรมหรือประสบการณ์ใกล้ตัว ซึ่งถือเป็นการกล้าคิด กล้าแสดงออก ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ สำหรับที่นี่ พ่อแม่ โรงเรียน ชุมชน ทุกคนเป็นครู

ผู้สนใจสามารถศึกษาแนวทางที่น่าสนใจนี้ได้จากบทความของ The Potential “สุข สนุก และได้เลือกเรียนเอง เด็กๆ บ้านควนเก จึงอยากมาโรงเรียนทุกวัน” ดูที่นี่ >>> คลิก <<<

ที่มา The Potential
Written by ชวิกานต์ แจ่มจันทร์
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
พาคิด พาทำ หลักสูตรสถานศึกษาฉบับใหม่ “ฐานสมรรถนะ” สร้างพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนสู่ “นวัตกรเชิงชีววิถี” โรงเรียนวัดตาขัน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองศธจ.นราธิวาส สรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เตรียมเสนอผู้บริหาร ศธ. ในช่วงประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส
บทความล่าสุด