ศธจ.นราธิวาส สรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เตรียมเสนอผู้บริหาร ศธ. ในช่วงประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส

24 มกราคม 2020

ในวาระที่มีการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สรุปผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส เตรียมพร้อมสำหรับการรายงานให้คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส มีหัวข้อการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ สาระสำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลที่ได้รับ ผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งเรื่องการสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแนวทางดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องจังหวัดนราธิวาส การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษานำร่อง การพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ การถอดบทเรียนกระบวนการและผลการดำเนินงาน รูปธรรมของการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานหนึ่งที่ ศธจ.กล่าวไว้ในเล่มรายงานนี้ อาทิ

“สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยนำทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจและอาชีพ ทุนทางภูมิศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรม มาบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งให้ครู เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำพื้นที่มาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง”

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ที่นี่ >>> คลิก <<<

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ไม่ว่าใครก็เป็น “ครู” ได้ นวัตกรรม RBL โรงเรียนบ้านควนเก โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จ.สตูลโรงเรียนบ้านหนองม่วง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สร้าง YOUNG AI เตรียมแรงงานที่มีทักษะในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
บทความล่าสุด