สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. เผยแพร่หนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 8 จังหวัด สถานศึกษานำร่องและหน่วยงานต้นสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

27 กันยายน 2562

ทางสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้จัดทำหนังสือ “หลักการและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสถานศึกษานำร่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมทั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและโรงเรียนนำร่องอื่นๆ ได้เรียนรู้ พิจารณาไตร่ตรอง และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็ม

Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ชี้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ต้องสร้างปัญญาให้เด็กไทย ให้ “อยู่รอด-อยู่ร่วม” ได้ โดยใช้กิจกรรมฝึกฝนจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้พื้นที่ Recycle งานโครงการที่เป็น “ขยะการเรียนรู้” ของผู้เรียน
บทความล่าสุด