รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

25 กันยายน 2019

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาการที่ สพฐ.903 /2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อปฏิบัติภารกิจในสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ในวันเดียวกันนั้น ท่าน รมว.ศธ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี) พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว เข้าพบเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวชิราวุธ สำนักงานรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ท่าน รมว.ศธ. ได้ให้กำลังใจ และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริหารจัดการ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานี้ จะก่อให้เกิดแนวทางเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป

Written by น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล น.ส.เสาวนีย์  ทิพย์ฤกษ์
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” ระดมทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กดอยด้อยโอกาส จ.เชียงใหม่สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. เผยแพร่หนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 8 จังหวัด สถานศึกษานำร่องและหน่วยงานต้นสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด