พื้นที่นวัตกรรมระยองเตรียมสร้างระบบโค้ชและ Digital Platform เพื่อการเรียนรู้ของโค้ช ในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่ฐานสมรรถนะ

28 มกราคม 2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ได้มีการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมมี 3 คณะ ประกอบด้วย 1) ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ได้แก่ รศ.ประภาภัทร  นิยม ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะจากสถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิสยามกัมมาจล  2) ทีมพื้นที่ ได้แก่ ผอ.สถานศึกษานำร่องหรือผู้แทน ทั้ง 25 โรงเรียน และผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  3) ทีมสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้แก่ นายพิทักษ์  โสตถยาคม รอง ผอ.สบน. และคณะ * สาระสำคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้

การประชุมครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในประเด็น หลักสูตรฐานสมรรถนะคืออะไร มีขั้นตอนการพัฒนาอย่างไร และการสร้างโค้ช (Coach) เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และจะเป็นประโยชน์หรือตัวอย่างในการขับเคลื่อนหลักสูตรของพื้นที่อื่น   

การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อรองรับการทดลองนำร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยประธานการประชุมได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสมรรถนะ ซึ่งเป็นเป้าหมายผลลัพธ์ที่ควรเกิดแก่ผู้เรียน และได้ยกตัวอย่างแนวคิดการกำหนดเป้าหมายผู้เรียนของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) เป็นผลรวมของ Attitude, Skill, Knowledge และ Core Value เป้าหมายของการเรียนคือเรียนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ทั้งนี้ สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองส่วนใหญ่เริ่มปรับหลักสูตรเข้าสู่ฐานสมรรถนะแล้ว

โดยมีสถาบันอาศรมศิลป์ช่วยหนุนเสริมเชิงวิชาการ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองเกิดการขยายผลสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอื่น จึงเกิดโครงการระบบการสร้างโค้ช (Coach) ซึ่งจะมาจากผู้บริหารและครูสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองที่มีความพร้อม มีความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปฏิรูปการศึกษา และโค้ชจากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอื่นโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่ฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองเป็นฐาน เมื่อสร้างโค้ชแล้ว โค้ชจะไปขยายผลต่อในสถานศึกษานำร่องเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของตนเอง โดยมีระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มสนับสนุนการทำหน้าที่โค้ชซึ่งไปขยายผลต่อในพื้นที่ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ช่วยให้การขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

________________________
* 1. นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2. นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
3. นายเก ประเสริฐสังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
4. นางเนตรทราย แสงธูป ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป
5. นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ รอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
6. นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ รอง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
7. นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน รอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
8. นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุล รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

Written by อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เคลียร์ชัด! สพฐ. และ สป.ศธ. จัดปัจจัยเกื้อหนุนพื้นที่นวัตกรรม ปี 63 พร้อม! กาง พ.ร.บ. รวมพลัง ศธจ., สพท. และทุกภาคส่วน จัดการศึกษาร่วมกัน ตอบโจทย์พื้นที่…ไม่ One Size Fits AllCHIANGMAI NEXT สานพลังเครือข่ายโรงเรียนนำร่องทวิ/พหุภาษา สร้างโอกาสพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ โดยใช้กลไก พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด