จัดเต็ม จุดประกายฝัน สร้างพลังการมีส่วนร่วม พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย

23 มิถุนายน 2023

 

 

ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประชุมนี้ถูกจัดขึ้นที่โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยการจัดงานได้ร่วมกันทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบกำหนดสถานที่เข้าร่วมโดยตรง มีการเข้าร่วมของ 11 จังหวัดที่มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภายในงานประชุมได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรและวิทยากรหลักของมูลนิธิสยามกัมมาจล (SCBF) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการและวิธีการด้านนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการดำเนินการในทั้งสองวันนี้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม Workshop ในงานครั้งนี้ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ ภาคการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กลุ่มภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม, และเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ภายใต้การดูแลและควบคุมของศึกษาธิการจังหวัด โดยที่ศึกษาธิการจังหวัดได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมงานทั้งสองวันนี้อย่างเต็มที่ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างชัดเจน และสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคีเครือข่ายได้ตื่นตัวและเข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 

ผู้เขียนได้มีโอกาสพบกับนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเข้ามาเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างมาก และมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้พัฒนาไปในทุกด้าน โดยเน้นการลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และกระจายอำนาจและอิสระให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง เพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการการศึกษา และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีความตั้งใจที่จะให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนเข้าใจถึงความสำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มุ่งมั่นที่จะให้พื้นที่นี้พัฒนาต่อไปในทุกด้าน ผู้เขียนมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการลงพื้นที่จริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยผู้เขียนขอเสนอแนะให้กลุ่มเป้าหมายในงานประชุมครั้งนี้ต้องสร้างการทำงานร่วมกันและการแบ่งหน้าที่อย่างเต็มที่ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เข้าข้างใจผู้เรียน และสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่นี้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังหวังว่าจะมีการสร้างและพัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ผลการศึกษาที่ดีที่สุดถึงผู้เรียนในพื้นที่นี้

 

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ให้นำภาพหรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออก
โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     


 

ผู้เขียน: ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
“มุ่งมั่น ทุ่มเท ดึงการมีส่วนร่วม” เวทีการนับหนึ่งของพื้นที่เริ่มก้าว เวทีแบ่งปันเรื่องราวของพื้นที่ก้าวเดินแล้วมีผลใช้บังคับแล้ว: มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ
บทความล่าสุด