4 องค์กรผสานพลัง พัฒนา Digital Platform สตูล เตรียมเปิดตัวเพลินบุ๊ค (Plearn Book) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็ใช้ได้

1 กุมภาพันธ์ 2020

การพัฒนา Digital Platform for Education ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล มี 4 องค์กร ประสานความร่วมมือรวมพลังกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัทสตูลสมาร์ทซิตี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ดร.เบิร์ด หรือ อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ตัวแทน 4 องค์กร ได้นำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และจะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของครู 3 เส้า และสำหรับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปราญช์ท้องถิ่น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

ดร.เบิร์ด ได้นำเสนอให้เห็นว่าระบบดังกล่าว มี 5 โมดูล ได้แก่ แหล่งความรู้ออนไลน์ โครงงานฐานวิจัย การประเมินผลการเรียนรู้ สนับนุนการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลการเรียนรู้ ระบบนี้ตั้งใจจะให้เป็นระบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ (user friendly) เป็น social network ที่ใช้ได้ง่ายคล้าย Facebook ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 1-2 เดือนนี้

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Photo by จริงใจ สุวรรณจุณี
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษฯ ชู “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์จังหวัด เดินหน้าผนึกกำลัง “ชวนคิด-ชวนทำ” เชื่อมโยงกลไกความร่วมมือของ “คนในพื้นที่” และ “ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา” จัดทำ (ร่าง) กรอบหลักสูตรจังหวัดฐานสมรรถนะจุดเน้นของ RBL ไม่ใช่ “ชิ้นงาน” แต่คือ “กระบวนการ” ฐานวิจัย เชื่อมการศึกษากับเศรษฐกิจสังคม สร้างเด็กดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม
บทความล่าสุด