มุมมองต่อ "หลักสูตร" พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการปฏิรูปประเทศ : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)_[Ep.2]

26 ธันวาคม 2019

ท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หรือที่เรียกว่าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือร่วมใจกันจัดทำเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง

“สำหรับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมนั้น เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องหลักสูตร หลักสูตรนั้นเป็นแนวทาง เป็นทิศทางในการที่ทำให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนา การคิดหลักสูตรให้ดีนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากหน่วยงานทางภาคการศึกษาเอง ท่านศึกษาธิการจังหวัด ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือแม้แต่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนเอง ต้องแสดงเจตจำนงร่วมกันว่าสิ่งที่จะทำหลักสูตรนั้นมีความจำเป็น เรามีคำว่าหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม ก็หมายความรวมถึง หลักสูตรสถานศึกษาเช่นเดียวกัน ฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ลงไปค้นหา ค้นและคว้าและหาสิ่งที่ดีงามในพื้นที่ กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและเด็กในพื้นที่นั้น ให้ได้รับการพัฒนาอย่างตรงความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง ”

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)
ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Written : เก ประเสริฐสังข์
Transcribed : นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุล
Editing & Artwork : เก ประเสริฐสังข์
Production Manager : พิทักษ์ โสตถยาคม

Facebook Comments
กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา หนุน ศธจ. ผอ.เขต ผอ.รร. ครู “กล้าเปลี่ยน” ใช้โอกาส “พื้นที่นวัตกรรม” ทำให้ได้ !Checklist 4 ประเด็น เร่งรัดใน 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.63) เพื่อให้เขตเป็นเจ้าภาพร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม เตรียมโรงเรียนนำร่องให้พร้อมก่อนเปิดเทอม
บทความล่าสุด