สพฐ. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนนำร่อง ให้เร่งประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิชาการ จัดทำโครงการวิจัย Flagship พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเข้าระบบภายใน 20 มกราคม 2563

17 มกราคม 2020

ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระบบพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยตามแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรอบงานวิจัย เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีการกำหนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดโอกาสให้สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ สามารถยื่นขอเสนอชุดโครงการวิจัยได้ โดยมีกรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 10,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ ชุดโครงการวิจัยดังกล่าวมายัง สพท. ศธจ. สช. ศปบ.จชต. และกองบัญชาการ ตชด. ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อทราบและจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย หรือประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมจัดทําข้อเสนอขอรับทุนวิจัย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ตอบวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ส่งไปยังหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยตรง

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการเปิดรับขอเสนอทุนวิจัยนี้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 (สามารถดูที่นี่ >>> Click <<<)

สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการและเอกสารได้ที่นี่

1. >> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา <<
2. >> ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ <<
3. >> ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน <<
4. >> เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน <<
5. >> ศึกษาธิการจังหวัด <<

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่ >>>> http://bit.ly/2TwPOCp <<<<
ดาวน์โหลดเอกสาร Full Proposal ได้ที่นี่ >>>> http://bit.ly/2FOuwIn <<<<

ภาพ: https://www.moe.go.th/index.php
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ประมวลภาพงาน “วันครู” ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สบน. ชื่นชมและให้กำลังใจ ครูไทย รร.นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย
บทความล่าสุด