ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ชี้ทิศขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมสตูล “ต้องพุ่งชน” เป้าหมายสมรรถนะผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างโมเดลจังหวัด หนุนเสริมความเข้มแข็ง 10 โรงเรียนนำร่อง

3 กุมภาพันธ์ 2020

ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ได้เห็นความตั้งใจและความชัดเจนในการกำหนดทิศทางของการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ของนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ท่านผู้ว่าฯ วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เพิ่งมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เพียง 5 เดือนเศษ ได้รับทราบการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลมาบ้าง แต่เมื่อได้รับทราบจากการรายงานจากที่ประชุมทำให้ได้เข้าใจมากขึ้น และกล่าวว่า “เห็นแล้วมีพลังมากกว่าที่ผมคิด” จึงเห็นว่าควรสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดนำเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลไปนำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อสร้างการรับรู้และดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล นอกจากนั้น ยังได้ให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ บ่อยครั้งขึ้น โดยให้จัดประชุม 2 ครั้ง ใน 3 เดือน หรือ 1 ครั้งในทุก 2 เดือน และให้มีการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องทุกเดือนด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างพลังในการขับเคลื่อนงาน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

เมื่อผู้ว่าฯ ได้รับรู้ว่าเป้าหมายสำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4 ประการแล้ว กล่าวทันทีว่า “ต้องพุ่งชนแล้วหละ” เป้าหมายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพ บริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้ให้ทิศทางการก้าวต่อไปของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่า ในปีนี้จะมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพ และความเข้มแข็งของโรงเรียนนำร่อง ทั้ง 10 โรงเรียน ให้ขับเคลื่อนได้ 8 เต็ม 10 พร้อมสร้างโมเดลสตูลให้เป็นแบบอย่างระดับประเทศ ส่วนการขยายหรือเพิ่มจำนวนโรงเรียนนำร่องอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ในปีงบประมาณต่อไป

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Photo by จริงใจ สุวรรณจุณี ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
จุดเน้นของ RBL ไม่ใช่ “ชิ้นงาน” แต่คือ “กระบวนการ” ฐานวิจัย เชื่อมการศึกษากับเศรษฐกิจสังคม สร้างเด็กดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรมปี 63 พุ่งเป้า สร้างศักยภาพครู 3 เส้า รวมพลังร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาสตูล
บทความล่าสุด