มุมมองต่อ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการปฏิรูปประเทศ : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)_[Ep.1]

26 ธันวาคม 2019

มุมของของท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่มีต่อ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการปฏิรูปประเทศ ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“ นับตั้งแต่เราได้จัดการศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนกันก็คือ การเชิญชวนคนทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลง หรือหาวิธีการที่ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาไปสู่ความเจริญเติบโตของสังคม พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ เพราะคิดว่าพื้นที่นี้จะต้องมาตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนไปสู่ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่แต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่หลากหลาย อาจจะเป็นทั้ง Project base อาจจะเป็นเรื่องของการค้นหาสิ่งที่ดีงามของพื้นที่มาส่งเสริมสนับสนุน ทำให้การจัดการศึกษาในพื้นที่นั้นได้รับการพัฒนา สิ่งที่เราเห็นจากการทำงานที่ผ่านมา ก็คือ เราเห็นความร่วมมือ ความตั้งใจ โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านศึกษาธิการจังหวัด ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ชุมชน สังคม องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีกรรมการที่จะบริหารพื้นที่นวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ มีศักยภาพสูงมาก มีความตั้งใจสูงมาก และตั้งใจจะขับเคลื่อนกันอย่างดียิ่ง ”

Written : เก ประเสริฐสังข์
Transcribed : นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุล
Editing & Artwork : เก ประเสริฐสังข์
Production Manager : พิทักษ์ โสตถยาคม

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านสมานมิตร พื้นที่นวัตกรรมระยอง บูรณาการหลักสูตร สิ่งแวดล้อม & สมาธิ ชุมชนเสริมทัพ!กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา หนุน ศธจ. ผอ.เขต ผอ.รร. ครู “กล้าเปลี่ยน” ใช้โอกาส “พื้นที่นวัตกรรม” ทำให้ได้ !
บทความล่าสุด