การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมของโรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป.ยะลา เขต 2

12 ธันวาคม 2019

            วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูผาเพ็ชร โรงเรียนเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิเชษฐ์ จิตรประสิทธิ์พร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมระดมสมองทำให้ได้เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง ให้แก่บุคลากรทุกคนของโรงเรียน โดยเชิญศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 2 คือ นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน และ นายฮัมดาน อ่อนหวาน ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่ง สพป. ยะลา เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดนิเทศ ติดตามอย่างน้อย 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2563 และจะมีการแสดงผลงานของโรงเรียนในเดือนสิงหาคม 2563

            สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้เป้าหมายและแนวทาง 2 ระดับ คือ
            1. ระดับโรงเรียน เป้าหมาย นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี แนวทาง สร้างบรรยากาศการ สื่อสารด้วยภาษาไทยทุกที่ทุกเวลาที่อยู่ในโรงเรียนรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
            2. ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่แตกต่างกันตามกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ กำหนดเป้าหมาย นักเรียนปฏิบัติการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุค 4.0 แนวทาง การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติการเกษตร ส่วนปฐมวัยและอิสลามศึกษา หลักคิด ทุกระดับชั้นเน้นนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน คุณครูคอยเป็นพี่เลี้ยง ผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการให้การสนับสนุน เป็นต้น

Written by มูฮัมหมัดรุสดี  อามีรุดดีน
Photo by ฮาเฟซ อิสมะแอ ไพโรจน์ ดอรอนา และสตรียา รอเสะ
Editor by สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
Artwork by ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ฝ่ายแผนของ สป.ศธ. และ ศธจ. ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จับมือ สบน. สพฐ. เตรียมชง-จัดตั้งงบประมาณปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม 8 จังหวัด“สมหมาย ปาริจฉัตต์” เชียร์ สบน. สื่อสารงานเชิงรุก ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด