สพฐ. ประกาศจัดตั้งสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.): หน่วยงานกลางส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน 6 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

19 มิถุนายน 2019

สพฐ.ประกาศจัดตั้งสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) เป็นสำนักภายใน สพฐ. จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ขณะนี้มี 6 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตูล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ สบน. ยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีเลขาธิการ กพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้
1. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย
2. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการดำเนินการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
3. จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. จัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
5. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
6. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย

รายละเอียด Click : https://bit.ly/31GmZVZ

Facebook Comments
สพฐ. และ ศธ. หนุนพื้นที่นวัตกรรม เตรียมจัดทำนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแบบ Bottom Upด่วน! สพฐ. เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความประสงค์ช่วยปฏิบัติราชการ สบน.
บทความล่าสุด