รวมพลังเดินหน้า จัดทำข้อเสนอปลดล็อกการบริหารงานบุคคลฯ

4 เมษายน 2022
รวมพลังเดินหน้า จัดทำข้อเสนอปลดล็อกการบริหารงานบุคคลฯ

 

เช้าวันนี้ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวทักทายและมอบนโยบายกับคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อเสนอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร รายละเอียดสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

“เราจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการงานบุคคลสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เรามีตัวอย่างในพื้นที่ให้ได้ศึกษาหรือไม่ ถ้ามีแล้วสามารถนำมาใช้ขยายผลได้หรือไม่ ซึ่งคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดก็คือ คนในพื้นที่หรือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงในงานบุคคล และวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวจริง”

ประเด็นที่เลขาธิการ กพฐ. ฝากให้ช่วยกันพิจารณามี ๓ เรื่องหลัก คือ
๑. การบริหารอัตรากำลังบุคลากร
๒. กระบวนการสรรหา คัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
๓. เรื่องวิทยฐานะ การพัฒนาบุคลากร หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เห็นว่าควรได้รับการปลดล็อก

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบกรณี สพฐ. นั้นมีการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่นั่นไม่ได้มีลักษณะเต็มที่เหมือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพราะพื้นที่นวัตกรรมฯ นั้นมีกฎหมายรองรับ มีคณะกรรมการนโยบายฯ ที่มีท่านรองนายกฯ เป็นประธาน การระบุบทบาทหน้าที่ภารกิจไว้ชัดเจนเป็นตัวบทกฎหมาย ซึ่งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นเราต้องการทดลองนวัตกรรมการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณภาพที่แท้จริง เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ใส่เข้าไป เราจะถอดบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลใช้ในระดับประเทศต่อไป

“ต้องไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของการอยากได้ อยากมี แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเรา จะทำอย่างไรให้คำว่าความจำเป็นนั้นมันชัดเจน”

นอกจากนี้ท่านเลขาธิการ กพฐ. ได้ฝากและเน้นย้ำเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอหรือการปลดล็อกต่าง ๆ ต้องไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของการอยากได้ อยากมี แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเรา จะทำอย่างไรให้คำว่าความจำเป็นนั้นมันชัดเจน เป็นข้อเสนอที่สามารถนำไปใช้และขยายผลได้ ขอให้ช่วยกันวิเคราะห์ให้เห็นอัตรากำลังเท่าไหร่ การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งโยกย้ายจะทำอย่างไรที่จะทำให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรื่องวิทยฐานะจะมีข้อเสนออย่างไรเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจตลอดจนตอบสนองต่อความพยายามและความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

ดั้งนั้นจึงฝากความหวังไว้กับคณะทำงานทุกคน ทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันค้นหาอะไรคือปัญหาที่แท้จริง อะไรคือความจำเป็นหรือเงื่อนไขที่จะทำให้โรงเรียนเกิดคุณภาพ ขอขอบคุณคณะทำงานจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ศธจ. สพท. สพฐ. TDRI และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน

กิจกรรมตลอด ๓ วันนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายาม เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มีการกระจายอํานาจ เพิ่มความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่บุคคลที่ดูแลระดับนโยบาย บุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มารวมตัวกันจัดทำข้อเสนอในครั้งนี้ รายละเอียดผลการประชุมทาง สบน. จะได้นำมารายงานให้ทราบในลำดับต่อไป

 

Facebook Comments
กระบวนการปรับ Mindset และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ตามบริบท ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาส
บทความล่าสุด