ผอ. โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง “กล้า” เปลี่ยน

24 ธันวาคม 2019

จากการรับชมคลิปสั้น ๆ ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP : Thailand Education Partnership) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) ได้จัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาไทย คลิปนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองม่วง สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ที่กล้าเปลี่ยนแนวคิดวิธีการบริหาร นำพาโรงเรียนสู่เป้าหมายที่ท้าทาย ความกล้าเปลี่ยนที่กล่าวถึงนั้น สรุปได้ดังนี้

ผอ.เรไร  สารราษฎร์ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองม่วง สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ได้เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมองเห็นว่า วิธีบริหารแบบเดิมๆ การจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไม่เหมาะสมต่อโลกยุคปัจจุบันแล้วจึงเปลี่ยนวิธีการบริหารแบบกลับทิศทางจากที่เคยเป็นมา ให้เป็นการบริหารแบบล่างขึ้นบน หรือ Bottom-Up ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และยังปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากกว่าเดิม ต้องทันโลกและความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนั้น พยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆของครูให้มีความเป็นบูรณาการ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและใช้กระบวนการคิดหรือ Active Learning ให้อิสระแก่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้อิสระเชื่อมั่นในความสามารถของครูว่าสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลจะเป็นเช่นไร สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเรียนรู้กันได้ ใช้ทุกพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลจากความกล้าเปลี่ยนนี้ ทำให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ กล้าคิดกล้าทำ ทั้งหมดนี้นำพาโรงเรียนสู่เป้าหมายความเป็น “Young AI school”ท่ามกลางบริบทระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

น่าชื่นชมในความกล้าเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองม่วง และขอชื่นชมต่อการตั้งเป้าหมายของโรงเรียนที่ท้าทาย “AI school” ตอบโจทย์บริบทจังหวัดระยอง เห็นแบบนี้แล้ว ความหวังต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยคงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

Written by อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ชื่นชม! พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง …คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เชียร์! เดินหน้าเต็มพิกัดและใช้ พ.ร.บ. เป็นเครื่องมือปฏิรูปการศึกษาหัวใจในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของครูต้นแบบ ครูนิพล รัตนพันธ์ สอนให้คิด ไม่ยึดติดตำรา เรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ
บทความล่าสุด