ชื่นชม! พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ...คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เชียร์! เดินหน้าเต็มพิกัดและใช้ พ.ร.บ. เป็นเครื่องมือปฏิรูปการศึกษา

23 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา คนที่สอง และประธานอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา คนที่สาม นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ อนุกรรมาธิการฯ และนางสาวทิฆัมพร แรงเขตรการ อนุกรรมาธิการฯ และเลขานุการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ และโรงเรียนบ้านสมานมิตร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง พื้นที่ และโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมหลากหลาย ดังนี้ (1) หน่วยงานต้นสังกัด เช่น สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (2) ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เช่น สถาบันอาศรมศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (3) หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด (4) โรงเรียนนำร่อง และ (5) เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า คนในชุมชน

หลังจากที่คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้สังเกตการจัดการเรียนรู้ ดูพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้/ learning space ในโรงเรียน การรับฟังผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การสะท้อนผล/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชน ผู้นำหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีร่วมพัฒนา ซึ่งจากการรับฟังมุมมองและการสะท้อนของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องทั้งสองโรงเรียน และการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภามีความพึงพอใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รู้สึกชื่นชมในความพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ชื่นชมพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ความเอาใจใส่ในการสอนของครู การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือรวมพลังของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งระดับโรงเรียน “โรงเรียนกล้าเปลี่ยน” และระดับพื้นที่ “ระยองกล้าเปลี่ยน” พร้อมหนุนให้ทุกฝ่ายได้ใช้โอกาสที่จังหวัดระยองเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดำเนินการอย่างเต็มที่ และใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Photo by ทิฆัมพร แรงเขตรการ
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
ธงชัย มั่นคง : กรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง เชื่อม สบน. สพฐ.-ประสานนโยบาย เตรียมผลักดันงานเชิงพื้นที่…เน้นการมีส่วนร่วมผอ. โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง “กล้า” เปลี่ยน
บทความล่าสุด