แจ้ง ทุก รร.นำร่องฯ​ ในสังกัด สพฐ.

30 พฤศจิกายน 2020

แจ้ง ทุก รร.นำร่องฯ​ ในสังกัด สพฐ. ตามมาตรา 28 กำหนดให้ สพฐ. ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัดแต่ละแห่งโดยตรง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษานำร่อง โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ นั้น สบน. ขอเรียนว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษายังไม่มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษานำร่องในการเสนอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 และเป็นข้อมูลในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จึงขอให้โรงเรียนนำร่องในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนจัดทำคำขอรับงบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565 หากโรงเรียนใดไม่ส่งตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเสนอขอตั้งงบให้โรงเรียนนั้นได้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการโดยเร่งด่วนดังนี้

ขั้นที่ 1 สำหรับ Download แบบฟอร์มเอกสาร

“ แบบเสนอขอรับงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565 ”

http://gg.gg/SandboxFM2565

กรอกข้อมูล -> Print -> ลงนามรับรอง

ขั้นที่ 2 ดำเนินการ Scan เอกสารแบบเสนอขอรับงบฯ ที่ลงนามรับรองเรียบร้อย แล้วอัพโหลดไฟล์ Scan ที่ลิงค์นี้

http://gg.gg/SandboxM2565

(ต้องกรอกข้อมูลในลิ้งแล้วจะพบหน้าที่ให้อัพโหลดอยู่ในหน้าที่สองของลิงค์)


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เริ่มดำเนินกระบวนการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563ความอิสระของสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรตามพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
บทความล่าสุด